Winnaar fotowedstrijd 2021 bekend!

Op de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2022 is de uitslag van de fotowedstrijd 2021 bekend gemaakt. De gelukkige winnaar is geworden Harald Hooghiemstra met zijn winnende foto van de maand februari: een panoramafoto van de besneeuwde en bevroren Wilmkebreekpolder.

Besneeuwde en bevroren Wilmkebreekpolder – foto Harald Hooghiemstra

Harald heeft als prijs een jaarabonnement op een fotografie-magazine gewonnen.

Als tweede is geëindigd Rasmus Bechster met zijn winnende foto van de maand april: een buizerd in volle vlucht boven de polder. Als derde is geëindigd Harmen Lewin met zijn winnende foto van de maand oktober: een volle regenboog boven een herfstige polder.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2022/04/winnaar-fotowedstrijd-2021-bekend/

Buurtbrief voorjaar 2022 – ALV op 11 april

Afgelopen weekend heeft de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder bij de buurtbewoners een brief in de bus gedaan. Niet alle leden van de vereniging / belangstellenden wonen echter in de buurt van de polder. Ze lezen vaak wel de e-mail nieuwsberichten. Daarom bieden we de lezers van de nieuwsberichten de mogelijkheid om de buurtbrief hier in te zien. Lezers die geen lid zijn maar wel lid willen worden van de vereniging kunnen zich aanmelden op de pagina: ‘De Vereniging/Lid worden’ van onze website www.wilmkebreek.nl.

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging vindt dit jaar plaats op 11 april, 20:00u, in het verenigingsgebouw van volkstuin De Bongerd. Voor verdere informatie kunt u kijken op pagina ‘De Vereniging/Ledenvergaderingen’ van onze website.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2022/04/buurtbrief-voorjaar-2022-alv-op-11-april/

Stem voor de Foto van het jaar – 2021

Stem!

De Fotowedstrijd Wilmkebreekpolder is in februari 2021 gestart en we hebben gedurende 10 maanden heel veel foto’s ontvangen. Het fotobestand van de Vereniging is enorm uitgebreid. Dank daarvoor!

De vraag is nu om een keuze te maken uit de elf mooiste foto’s en te stemmen. Dit kan tot woensdagnacht 6 april 24:00 uur.

Klik op https://www.wilmkebreek.nl/index.php/fotowedstrijd-wilmkebreekpolder/ om te kunnen stemmen.

Of ga naar www.wilmkebreek.nl en klik op de foto van de fotowedstrijd.

De winnaar zal op de Algemene Ledenvergadering maandag 11 april om 20.00 uur in de Bongert een leuke prijs overhandigd krijgen: een jaarabonnement op een tijdschrift op het gebied van natuurfotografie!

Dus doe mee en kies de mooiste foto van het jaar 2021!

Marga, Sabine en Henk

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2022/04/stem-voor-de-foto-van-het-jaar-2021/

Boer Keijzer overleden

We lazen het bericht dat Klaas Keijzer, de laatste boer met eigen grond in de polder, op 9 februari j.l. op 88-jarige leeftijd is overleden. Ruim een eeuw geleden, in 1913, nam de grootvader van Klaas Keijzer, ook Klaas geheten, de grond over van de familie Tump. In 1961 verkocht boer Keijzer de grond aan aannemingsbedrijf Beverwijk, maar hijzelf bleef nog vele jaren actief als boer en beheerder van de grond. Hij besteedde grote zorg aan het onderhoud van het land en was begaan met het toen al rijke vogelleven in de polder. Bij de oprichting van onze vereniging toonden boer Keijzer en zijn onlangs overleden vrouw grote betrokkenheid. We denken met warmte terug aan een markante persoonlijkheid.

Bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2022/02/boer-keijzer-overleden/

Vogeltellingen in de polder

De dagen worden geleidelijk langer en wanneer de zon zich laat zien krijgen vele vogels het voorjaar in de kop. Over niet al te lange tijd komen ook de weidevogels weer terug om te gaan broeden. Net als in voorgaande jaren gaan we een schrikdraadraster plaatsen rond de hooilanden. We doen dit om de vos en de huiskat weg te houden van de daar broedende vogels. Begin maart, maar uiterlijk half maart, moet het raster klaar zijn want de eerste eieren worden al in de 3e week van maart gelegd. De nesten buiten de afrastering zijn onbeschermd. Het helpt al heel veel wanneer u, wanneer u een huiskat hebt, deze zoveel mogelijk binnen houdt, vooral ’s nachts.

We hebben inmiddels een eerste telling gedaan van de nu in de polder verblijvende vogels. De resultaten kunt u hier inzien.

De Commissie Natuur van de vereniging.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2022/01/vogeltellingen-in-de-polder/

13 Zeldzame gevallen

De afgelopen 3 jaar heb ik als een echte amateur-entomoloog door de tuin gestruind en alle insecten en spinnen die ik tegenkwam gefotografeerd. Eerst op ooghoogte en als ze een bloem bezochten, maar ik heb ook wel eens op de grond gelegen voor een close-up van een vlieg. Het eerste jaar met mijn iPhone, daarna met een goeie – geleende – camera en dit jaar met een heuse macrolens en ringflitser! In totaal zijn er circa 520 soorten gefotografeerd. Ga naar: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/insectentuin/ en klik op de link: ‘Insectentuin 2019-2021’. 

Inventarisaties

Van al die insecten blijken er zeven (vrij) zeldzaam te zijn, waaronder drie bijen. De achteruitgang van bijen en andere insecten heeft vaak te maken met het inmiddels wel bekende lijstje: grootschalig en intensief gebruik van het landschap, het gebruik van mest waarvan sommige planten enorm profiteren en veel andere niet (dat leidt tot bloemarmoede), het gebruik van insecticiden en lichtvervuiling (lees hierover meer). Maar het kan ook zijn dat zuidelijke soorten gewoon steeds noordelijke voorkomen, zoals de hieronder beschreven nachtvlinders.

Klimopbladroller

Dit is zo’n zeldzaam geval. (De kans dat er zeldzame nachtvlinders worden gevonden groeit overigens, want het nachtvlinderen lijkt steeds populairder te worden.) De klimopbladrollers komen oorspronkelijk uit Zuid-Europa en verspreiden zich steeds noordelijker. In 2008 voor het eerst in Amsterdam. Steden en stadstuinen zijn relatief warmer zijn en vormen daarmee zogenaamde warmte-eilanden. Van oorsprong zuidelijke soorten voelen er zich thuis. (Lees het artikel)

Vlasbekuiltje

Deze nachtvlinder, die ook overdag actief is, staat op de Rode Lijst (Vlinderstichting). Net als de klimopbladroller verspreidt het zich langzaamaan naar het noorden. Naast open, kale grond, komt deze vlinder ook voor in tuinen. De waardplant voor de rups is de Vlasleeuwenbek en die groeit tussen de klinkers van het terras. Ik liet hem daar al enige jaren staan vanwege het mooie donkergele hart in de lichtgele bloem. Maar dit jaar hebben de planten het niet goed gedaan, ze zijn verregend. Na de vondst van de vlinder noch even gezocht naar rupsen bij de miezerige Vlasleeuwenbekjes, maar helaas. De gefotografeerde vlinder werd gevonden op Dagkoekoeksbloem.

Andoornbij 

De Andoornbij is een zeldzame bij. Hij is niet bedreigd, wel ‘kwetsbaar’. Elk jaar spot ik ze wel. Hij is vooral te vinden op verschillende andoornsoorten. De Bosandoorn heeft zichzelf in de tuin gevestigd en staat er redelijk verspreid. Betonie hebben we zelf in een border aangeplant, maar die wordt door de territoriale Grote Wolbij in beslag genomen: andere bijen en hommels worden er weggejaagd. Moerasandoorn en Ezelsoor worden in het voorjaar aangeplant. (Eerlijk gezegd is de Ezelsoor bedoeld voor het vrouwtje Grote wolbij, want ik wil haar graag op de foto als ze de haren van het blad verzamelt voor haar nest.) Moerasandoorn bloeit later dan de andere andoornsoorten en daarmee hoop ik het seizoen voor de Andoornbijen te verlengen. Hij nestelt in dood hout, in rottende boomstronken. Dus nu zijn er op drie plekken rottende houtstronken neergelegd in de hoop dat ze daar gebruik van gaan maken. De camera kan niet wachten om volgend jaar nestelende Andoornbijen te fotograferen!

Geelgerande tubebij 

Sinds twee jaar zijn er her en der insectenhotels geplaatst en warempel, metselbijen maken er direct gebruik van. (Erg leuk om te zien hoe snel dat gaat.) Maar wat ook snel gaat, is de aanwezigheid van predatoren van die bijtjes. In dit geval dus de geelgerande tubebij. Vorig jaar heb ik hem voor het eerst waargenomen en ook maar één keer één bij, een mannetje. De Grote wolbij is nog zo’n bij, waarvan de Geelgerande tubebij een koekoeksbij is. De Geelgerande tubebij zoekt voedsel op Valeriaan, Marjolein en Ooievaarsbek, allemaal aanwezig. Vorig jaar is Heelblaadje aangeplant, ook zo’n waardplant. Beemdkroon is dit jaar toegevoegd en Margriet komt er volgend jaar in. Dit zijn dus allemaal planten waar deze tubebij voedsel zoekt. Op de foto is te zien dat hij dat overigens ook op Havikskruid doet (net als Heelblaadje een composiet). 

Gewone kegelbij

Deze bij is in 2019 en 2020 waargenomen. Dit jaar heb ik hem niet gezien. Overigens is de waarneming niet door waarneming.nl goedgekeurd, maar toch denk ik dat het een Kegelbij is. Dat kun je goed zien aan het puntige achterlijf. Daarmee legt het vrouwtje een eitje door een nestgang van de Tuinbladsnijder (of een ander soort Behangersbij) die nog niet is afgesloten. Ik heb hem in die twee jaren ook maar telkens één keer gezien. Dus je hebt niet veel kans om een foto te maken. Deze koekoeksbij is in aantal sterk afgenomen. 

Wat je vaker ziet bij koekoeksbijen is dat de aantallen sowieso laag zijn. Dat heeft vooral te maken met hun levenswijze, waarbij ze dus nesten van andere bijen nodig hebben om zichzelf voort te kunnen planten.

Harkwesp

Heel herkenbaar aan deze graafwesp zijn de groene ogen. Ze houden van los zand en komen vooral voor bij zandgronden en duinen aan de kust. Vermoedelijk hebben de grote zandhopen van De Bongerd dit beestje aangetrokken, want normaal mijdt hij cultuurgebieden. De harkwesp gaat in aantal achteruit: open zandgebieden groeien steeds meer dicht en toerisme in de duinen is bedreigend, want hij is gevoelig voor verstoring. Ze foerageren op Jacobskruiskruid, Marjolein en Liguster. Op de foto zit hij op Adderwortel. Ik zal hem waarschijnlijk niet meer tegenkomen in de tuin, maar heb toch maar op een zonnige plek een hoop speeltuinzand aangebracht, sowieso goed voor zandbijen en – wespen. 

Zwarte snuitwapenvlieg

De meeste larven van Wapenvliegen leven in water of op een vochtige bodem en leven van plantaardig materiaal. Maar nu lijkt er een trend te zijn (waterverontreiniging met mest, medicijnen of insecticiden?) dat soorten insecten met aquatische larven in aantal achteruitgaan (Effecten van agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard op de diversiteit en abundantie van bloembezoekende insecten, in het bijzonder bestuivers, 2017, pagina 43). Het is lastig informatie te vinden over deze wapenvlieg. Wel weet ik dat onderzoek naar de waterkwaliteit van de polder in 2018 een ‘voldoende’ heeft opgeleverd. Samen met Nynke de Vries hebben we die waterkwaliteit onderzocht. Zij kwam op een waarde tussen 7,5 en 8,5, terwijl de gemiddelde waarde in Nederland 6,3 is. De afgelopen drie jaar zijn er in de tuin acht soorten wapenvliegen gefotografeerd én larven van een Wapenvlieg. 

Beloning

Een grote diversiteit aan soorten is redelijk snel mogelijk wanneer er inheemse planten groeien met veel verschillende biotopen, dus plekken met een rijke en arme bodem, natte en droge borders en planten die de hele dag in de zon staan of juist in de schaduw. Een vijver trekt veel insecten aan. Een dooie kip wordt op een rustig plekje begraven en ook een mesthoop doet wonderen. Misschien wel het moeilijkste voor mij: de tuin proberen met rust te laten. Maar het bemoedigende is dat al je inspanningen snel beloond worden!

Als je vragen of opmerkingen hebt op deze blog, mail dan naar: henk@wilmkebreek.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/12/13-zeldzame-gevallen/

Fotowedstrijd 2021: wie wordt de winnaar?

Er zijn al veel stemmen uitgebracht op de foto van het jaar, maar u kunt nog steeds meedoen. Hoe meer stemmen hoe beter!

Dus doe mee en breng uw stem uit op de mooiste foto van het jaar 2021! (1 stem per IP-adres)

De winnaar van de fotowedstrijd zal op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de vereniging een leuke prijs overhandigd krijgen: een jaarabonnement op een tijdschrift op het gebied van natuurfotografie!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/12/fotowedstrijd-2021-wie-wordt-de-winnaar/

Fotowedstrijd november-december

In februari van dit jaar hebben we alle omwonenden van de Wilmkebreekpolder uitgenodigd om foto’s van de polder en directe omgeving te maken. Elke maand hebben we (Marga, Sabine en Henk) een winnaar uitgeroepen uit alle ingezonden foto’s en een thema voor de volgende maand bedacht.In november hebben we nog een aantal mooie foto’s ontvangen, maar we merken dat de animo wel wat is teruggelopen. Daarom hebben we besloten dat met de maand november het einde van de Fotowedstrijd is aangebroken. Er is natuurlijk nog wel een winnaar van november en dat is een foto van Harald Hooghiemstra: het ochtendgloren boven de polder op 28 november jl. Een foto met mooi zacht licht dat over de polder scheert. Proficiat Harald en dank voor je enthousiaste inzet!

Ochtendgloren boven de polder op 28 november jl.

Wie wordt de winnaar van 2021?

We zijn met de Fotowedstrijd in februari gestart en hebben over de afgelopen 10 maanden heel veel foto’s ontvangen. Het fotobestand van de Vereniging is enorm uitgebreid. Dank daarvoor! 

In de maand december dus geen nieuw thema, maar een oproep om de winnaar te bepalen van de Fotowedstrijd.

De vraag is om een keuze te maken uit deze elf mooiste foto’s. De winnaar zal dan op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een leuke prijs overhandigd krijgen: een jaarabonnement op een tijdschrift op het gebied van natuurfotografie!

Dus doe mee en stem voor de mooiste Foto van het jaar 2021! (1 stem per IP-adres)

Marga, Sabine,en Henk

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/12/fotowedstrijd-november-december/

Fotowedstrijd oktober-november

De twee laatste maanden van de fotowedstrijd breken aan. We hebben het afgelopen jaar al veel foto’s binnengekregen van ‘het mooiste poldertje in Nederland’ en dat allemaal om de vernieuwde website nog mooier te maken. 

Het thema van de maand oktober was herfst. Het instabiele weer leverde bijzondere weersverschijnselen op. We vonden de foto van Harmen Lewin de mooiste inzending. Deze dubbele boog is wel heel spectaculair. Proficiat Harmen!

Uit de foto’s van Harald Hooghiemstra hadden we weer een ruim aanbod om uit te kiezen. Harald heeft de 2e én de 3e prijs in de wacht gesleept met een prachtige nachthemel met heldere maan en een foto met op en top herfst in de mist.

Voor november is het thema ‘Lage zon en lange schaduwen’ gekozen. De wintertijd is begonnen en de zon schijnt alsmaar korter. ’s Ochtends en ‘s avonds veroorzaakt dat een mooi rood licht dat over het landschap scheert en mystieke beelden kan opleveren. We zijn heel benieuwd wat dat gaat opleveren!

Tip

Probeer ook eens in te zoomen op één enkel onderwerp, zoals een reiger, bessen aan een boom of nog een laatste bloem.

Stuur je foto’s – met naam- uiterlijk 30 november naar  fotowedstrijd@wilmkebreek.nl  en korte tijd later zullen ze te zien zijn op de pagina ‘Fotowedstrijd’ onder menu-item ‘Activiteiten’. 

Auteursrecht

Als je een foto opstuurt, geef je meteen ook toestemming dat de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder de foto auteursrechtenvrij mag gebruiken voor de website of voor andere uitingen van de vereniging. We zullen je naam natuurlijk bij de foto vermelden.

Marga, Sabine,en Henk

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/11/fotowedstrijd-oktober-november/

Fotowedstrijd augustus-september

In februari dit jaar is de natuurcommissie van onze vereniging gestart met een fotowedstrijd, waarbij de jury elke maand een ander thema bedenkt. Uit de ingezonden foto’s worden de mooiste exemplaren gekozen. De jury bestaat uit Marga Bögels (van de workshop ‘Fotografie met Smartphone), Sabine Bekkers (zij beheert de website en heeft voor de vereniging al veel foto’s gemaakt) en Henk van Alst (hij is de grafisch ontwerper van de website). De afgelopen periode zijn verschillende leden van de vereniging hard bezig geweest om onze verouderde website eens flink op te schudden. De indeling is veranderd, teksten aangepast en de website is nu ook goed op smartphone te bekijken. Met de nieuwe foto’s van de afgelopen maanden is het fotobestand inmiddels enorm uitgebreid. Dank daarvoor! Deze wedstrijd duurt nog tot en met december van dit jaar en daarom doen wij opnieuw een oproep aan alle buurtgenoten om ook in de laatste maanden van dit jaar nog bijzondere foto’s van ‘het mooiste poldertje van Nederland’ te maken en in te zenden.

Het thema ‘Zomer’ in augustus heeft 20 reacties opgeleverd van twee inzenders. Vooral de foto van de koe met haar kalf raakte ons. Deze winnende foto is gemaakt door Leonie van Oldenmark. Harald Hooghiemstra heeft de 2e prijs gewonnen met een prachtige zonsopkomst op de laatste dag van augustus. 

Het thema van de maand september is “Mist & Dauw ” 

De zomer nadert zijn einde en steeds vaker zullen er mistbanken over de polder hangen, waar de koppen van de koeien boven uitsteken. Dat is soms een hilarisch beeld.

Tips & Tricks

Als het buiten mistig is denk je niet meteen aan fotograferen. In het verleden heb ik dat wel eens gedaan en het leverde grauwe en saaie foto’s op. Nu probeer ik het goed voorbereid te doen en dat resulteert in verrassende mysterieuze sfeerfoto’s.

  • De mist blijft jammer genoeg niet al te lang hangen, zet daarom de avond ervoor alles klaar en kijk naar de instellingen van je fototoestel. Een voordeel is dat je storende elementen al kunt verhullen. Ik probeer dat altijd met de Stellingweg flat, dat is een storende afleidende element op de foto.
  • In mist fotograferen is wel een uitdaging. Om bijvoorbeeld een mooie dieptewerking te krijgen kun je objecten op de voorgrond meenemen. De compositie blijft natuurlijk altijd belangrijk om de aandacht van de kijker vast te houden.
  • Voor bloemen met dauw is dit hét moment om deze te fotograferen. We kennen vast allemaal wel de bloemen met dauwdruppels of in een spinnenweb. Ook andere objecten kunnen de waterdruppels verrijken, zoals een waslijn of grassprieten 
  • Verkort je sluitertijd en gebruik altijd je statief of zet je camera op een vaste ondergrond. Dit draagt bij aan een scherpe foto.
  • De ISO-waarde kun je verlagen en het effect is dat je dan minder ruis krijgt.
  • Kijk naar de belichting van de foto, want bij mist zijn er veel wit- en grijstinten.
  • De camera kan moeite hebben met het scherpstellen, het beste kun je dan kiezen voor handmatig scherpstellen

Stuur je foto’s -met naam- uiterlijk 30 september naar  fotowedstrijd@wilmkebreek.nl  en korte tijd later zullen ze te zien zijn op de pagina ‘Fotowedstrijd’ onder menu-item ‘Activiteiten’. 

Auteursrecht

Als je een foto opstuurt, geef je meteen ook toestemming dat de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder de foto auteursrechtenvrij mag gebruiken voor de website of voor andere uitingen van de vereniging. We zullen je naam natuurlijk bij de foto vermelden.

Marga, Sabine en Henk 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/09/fotowedstrijd-augustus-september/