Ledenvergaderingen

Ledenraadpleging 2020

Verenigingsbijeenkomst in het clubhuis van de volkstuinenpark "de Bongert"
Algemene Ledenvergadering in het clubhuis van volkstuinencomplex “de Bongerd”.

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder vindt gewoonlijk plaats in het verenigingsgebouw van volkstuincomplex De Bongerd. Vanwege de voortdurende dreiging van het Corona-virus en de van kracht zijnde beperkende maatregelen van de Nederlandse overheid, heeft de vereniging in 2020 geen Algemene Ledenvergadering kunnen organiseren. In plaats daarvan heeft het bestuur een ledenraadpleging uitgeschreven via de website. Op de bijzondere bestuursvergadering van 14 september 2020 zijn de binnengekomen reacties van de leden besproken en afgehandeld. Volgens het rooster van aftreden is er een bestuurswisseling geweest. Nicole Bakker heeft als voorzitter afscheid genomen. Haar opvolger is Teo Wams. Twee andere leden van het bestuur Elles van der Helm-Mulder (penningmeester) en Nynke de Vries zijn in hun functie herbenoemd. De presentaties die zouden worden gehouden op de ALV 2020, zijn ter informatie op de website geplaatst. Klik op een onderwerp om de presentatie te bekijken (financiën, dijkversterking, weidevogels, predatie, vogelatlas). Het verslag van de ledenraadpleging 2020 is hieronder te lezen.

Verslag ledenraadpleging 2020

Vergaderingen in voorgaande jaren

Hieronder zijn de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen in voorgaande jaren te lezen.

Notulen ALV 15 april 2019

Notulen ALV 16 april 2018

Notulen ALV 10 april 2017

Notulen ALV 22 juni 2016

Notulen ALV 23 sept 2015

Notulen ALV 15 okt 2014

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2013 is verteld hoe de inspraak bij het nieuwe bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III is verlopen en welk resultaat de vereniging heeft behaald. De betreffende powerpoint presentatie is te zien door te klikken op onderstaande link:

Bestemmingsplan ALV 9 okt 2013.pdf

Een jaar eerder, op de ledenvergadering van 28 nov. 2012, is ingegaan op de inspraakprocedure bij de vernieuwing van het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanertwerf III en op de door de vereniging gestelde doelen van de inspraak. De betreffende presentatie is in te zien door te klikken op onderstaande link:

Voorontwerp Bestemmingsplan ALV 28 nov 2012.pdf

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/ledenvergaderingen/