Ledenvergaderingen

Algemene Ledenvergadering 2022

Verenigingsbijeenkomst in het clubhuis van de volkstuinenpark "de Bongert"
Algemene Ledenvergadering in het clubhuis van volkstuinencomplex “de Bongerd”.

De Algemene ledenvergadering van dit jaar heeft plaats gevonden op 11 april 2022 in het verenigingsgebouw van volkstuincomplex De Bongerd. Het verslag van de ledenvergadering is hieronder te lezen.

Het bestuur heeft op de vergadering van 11 april voorgesteld om de statuten van de vereniging aan te passen. Aanpassing was nodig om te voldoen aan de eisen van de nieuwe wet “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)’. Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruik willen maken om ook het doel van de vereniging wat scherper te formuleren.

Op verzoek van het bestuur heeft notaris E.D.J. ten Hoor te Landsmeer voorafgaande aan de ledenvergadering een concept voor de nieuwe statuten opgesteld; dit concept is aan de leden voorgelegd.

De leden zijn op de vergadering van 11 april unaniem met het voorstel van het bestuur akkoord gegaan, echter onder voorwaarde dat in de tekst van het concept een viertal wijzigingen wordt aangebracht. Deze wijzigingen worden genoemd in het verslag van de vergadering, dat hieronder is te lezen. Op de vergadering van 11 april werd niet het vereiste leden-quorum gehaald. Er is daarom statutair op 2 mei 2022 een tweede ledenvergadering gehouden, waarin het voorstel voor aanpassing van de statuten, inclusief het viertal door de leden ingebrachte amendementen, opnieuw in stemming is gebracht. De opkomst bij deze tweede ledenvergadering was niet erg hoog maar wel rechtsgeldig. Het aanpassingsvoorstel werd opnieuw met algemene stemmen aangenomen. Op 9 juni 2022 zijn de statuten bij notaris E.D.J. ten Hoor in definitieve vorm opgesteld en afgehandeld.

Een digitale kopie van de statuten is hier in te zien.

Vergaderingen in voorgaande jaren

Hieronder zijn de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen in voorgaande jaren te lezen.

Notulen ALV 2 mei 2022

Notulen ALV 11 april 2022

Notulen ALV 30 augustus 2021

Verslag ledenraadpleging 2020

Notulen ALV 15 april 2019

Notulen ALV 16 april 2018

Notulen ALV 10 april 2017

Notulen ALV 22 juni 2016

Notulen ALV 23 sept 2015

Notulen ALV 15 okt 2014

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2013 is verteld hoe de inspraak bij het nieuwe bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III is verlopen en welk resultaat de vereniging heeft behaald. De betreffende powerpoint presentatie is te zien door te klikken op onderstaande link:

Bestemmingsplan ALV 9 okt 2013.pdf

Een jaar eerder, op de ledenvergadering van 28 nov. 2012, is ingegaan op de inspraakprocedure bij de vernieuwing van het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanertwerf III en op de door de vereniging gestelde doelen van de inspraak. De betreffende presentatie is in te zien door te klikken op onderstaande link:

Voorontwerp Bestemmingsplan ALV 28 nov 2012.pdf

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/ledenvergaderingen/