Plannen directe omgeving

In de afgelopen jaren zijn twee projecten uitgevoerd in de directe omgeving van de Wilmkebreekpolder. Het eerste project betrof het onderzoek naar de noodzaak en de mogelijke alternatieven voor het versterken van de Landsmeerderdijk-Oostzanerdijk langs Zijkanaal I (onderdeel van de Waterlandse Zeedijk). Dit onderzoek is onder regie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd. Na vele jaren van studie kwam HHNK in 2021 tot de conclusie dat versterking toch niet nodig was, dit na aanvankelijk stellig naar buiten te hebben gebracht dat de dijk instabiel was en verstevigd diende te worden. Hieronder staat een figuur uit een voorstudie van ingenieursbureau SWECO (van 9 maart 2017), waarin het deel van de dijk is aangegeven dat voor versterking in aanmerking kwam.

Voorstudie naar dijkversterking – schets bestaande situatie (bron: SWECO, Hoogwaterbeschermingsproject Noordzeekanaal, 9 maart 2017)

Het tweede project betrof het ontwerp en de realisatie van de nieuwe woonwijk Klein Kadoelen op het voormalige industrieterrein Kiekens, aan de zuidzijde van de Wilmkebreekpolder. De nieuwe wijk is ontworpen door architecten Houben / van Mierlo en het werk is uitgevoerd door aannemingsbedrijf Hurks. Vanaf 2019 zijn de huizen door de nieuwe bewoners in gebruik genomen.

Momenteel werkt HHNK plannen uit voor versterking van de dijk langs de rand van de polder, naast Klein Kadoelen.

Op de onderliggende pagina’s wordt nader op de verschillende projecten ingegaan en wordt verteld hoe de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder op de plannen heeft gereageerd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/plannen-directe-omgeving/