Verantwoording Vereniging

Doelstelling van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

De vereniging heeft ten doel om de Wilmkebreekpolder in Amsterdam-Noord met zijn rijke cultuur-historie, grote landschappelijke waarde en bijzondere natuurwaarden te behouden als een open, onbebouwd graslandschap met als streefbeeld:

 • de polder wordt op een natuurvriendelijke (agrarische) wijze beheerd en onderhouden, zonder toepassing van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, met handhaving van een voor dit beheer geschikt waterpeil in de waterlopen
 • het beheer is primair gericht op de ontwikkeling en instandhouding van een gevarieerde, kruidenrijke graslandvegetatie en een biologisch gezonde bodem
 • het beheer zorgt ervoor dat de polder hoogst aantrekkelijk is en blijft voor een grote verscheidenheid aan vogels (die er broeden, foerageren, overwinteren)
 • de bescherming van broedende vogels in het open graslandschap heeft prioriteit in het beheer
 • het beheer draagt bij aan rust in het gebied en is gericht op minimale verstoring, vrije toegang voor het publiek is daarom niet mogelijk
 • de beleving van de polder als stadsnatuurgebied wordt gewaarborgd door de naast de polder gelegen hoge, oude zeedijk (de Landsmeerderdijk), waarvandaan men een uitstekend zicht heeft op de diepgelegen polder.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • bekendheid te geven aan de bijzondere landschappelijke, cultuur-historische en natuurwaarden van de Wilmkebreekpolder door middel van onder andere rapporten, publicaties, voordrachten, buurtactiviteiten, en deelname aan relevante bijeenkomsten;
 • het streefbeeld voor de Wilmkebreekpolder van een open, natuurvriendelijk beheerd graslandschap met de hiervoor genoemde bijzondere waarden en kwaliteiten, te promoten;
 • ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en planvorming voor de Wilmkebreekpolder en zijn omgeving scherp te volgen en zo nodig en zo mogelijk in een voor het verenigingsdoel gunstige zin te beïnvloeden;
 • buurtgenoten en andere belangstellenden te mobiliseren voor actie in geval dat het voortbestaan van de polder als een open graslandschap in gevaar komt;
 • als gesprekspartner op te treden naar bestuursorganen van de gemeente Amsterdam en andere relevante organisaties op het gebied van ruimtelijke ordening en bestuur;
 • samenwerking te zoeken met andere organisaties die gericht zijn op het behoud van natuur, landschap en landschapsmonumenten;
 • contact te onderhouden met de private eigenaren en zijn vertegenwoordigers, alsmede met de pachter en/of beheerder van de polder.

Naam vereniging etc.

 • Naam vereniging: Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
 • Statuten vereniging: zie Akte houdende oprichting vereniging van 24 juni 1997 en Akte statutenwijziging van 9 juni 2022 (Statuten)
 • Contactadres: secretariaat@wilmkebreek.nl
 • Website: www.wilmkebreek.nl
 • Kamer van Koophandel nummer: 40539535

Bestuur

Het bestuur van de vereniging is sinds 11 april 2022 als volgt samengesteld:

 • Teo Wams: voorzitter 
 • Elles van der Helm-Mulder: penningmeester
 • Pauline Luijnenburg-Kroes: secretaris
 • Tom Jongeling: bestuurslid – Commissie Natuur
 • Nynke de Vries: bestuurslid – Commissie Natuur
 • Cees Verpoort: bestuurslid – Commissie Cultuurhistorie

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed op basis van declaraties.

Commissies

De vereniging heeft twee commissies ingesteld: de Commissie Cultuurhistorie en de Commissie Natuur.

Jaarverslagen

U kunt het jaarverslag van de vereniging hier inzien:

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording

U kunt hier de Staat van Baten en Lasten 2022, de Balans 2022 en de Begroting 2023 inzien, alsmede een toelichting op de cijfers.

Staat 2022Balans 2022Begroting 2023Toelichting

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/anbi/