Verantwoording Vereniging

De doelstelling van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder luidt:

 • De vereniging heeft ten doel het behoud van de Wilmkebreekpolder te Amsterdam-Noord in onbewoonde staat.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Mobilisatie en organisatie van de omwonenden van de Wilmkebreekpolder;
 • Als gesprekspartner optreden richting Bestuurscommissie Amsterdam-Noord en/of Gemeenteraad Amsterdam aangaande alle ontwikkelingen betreffende de Wilmkebreekpolder;
 • Scherp volgen van ontwikkelingen, plannen en besluiten betreffende gebieden die direct grenzen aan de Wilmkebreekpolder en die mogelijk van invloed zijn op het bestemmingsplan van de polder;
 • Scherp volgen van ontwikkelingen, plannen en besluiten betreffende gebieden waarvan de reikwijdte direct van invloed is op het bestemmingsplan van de Wilmkebreekpolder.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

 • Het belangrijkste doel van de vereniging is het in stand houden van de Wilmkebreekpolder zoals deze nu is, inclusief het agrarisch natuurbeheer. Hiertoe worden de ontwikkelingen zoals aangegeven in bestemmingsplan en omgevingsvisie nauwlettend in de gaten gehouden en zet de vereniging zich in voor het behoud en de versterking van de unieke natuurwaarden en cultuurhistorische waarden van de Wilmkebreekpolder.

Naam etc.:

 • Naam vereniging: Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
 • Statuten vereniging: zie Akte houdende oprichting vereniging, 24 juni 1997
 • Contactadres: secretariaat@wilmkebreek.nl
 • Website: www.wilmkebreek.nl
 • Kamer van Koophandel nummer: 40539535

Bestuur:

 • Teo Wams: voorzitter 
 • Elles van der Helm-Mulder: penningmeester
 • Pauline Luijnenburg-Kroes: secretaris
 • Tom Jongeling: bestuurslid – Commissie Natuur
 • Nynke de Vries: bestuurslid – Commissie Natuur

Beloningsbeleid:

 • Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed op basis van declaraties.

Jaarverslag 2019:

 • U kunt hier het Jaarverslag 2019 inzien.

Financiële verantwoording 2019:

 • U kunt hier de Staat van Baten en Lasten 2019, de Balans 2019, de Begroting 2020 inzien, en het verslag van de kascommissie.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/anbi/