Verantwoording Vereniging

Doelstelling van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Het doel van de vereniging is: ‘Behoud van de Wilmkebreekpolder te Amsterdam-Noord in onbewoonde staat’.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • Mobilisatie en organisatie van de omwonenden van de Wilmkebreekpolder;
 • Als gesprekspartner optreden richting Bestuurscommissie Amsterdam-Noord en/of Het Bestuur van de Gemeente Amsterdam aangaande alle ontwikkelingen betreffende de Wilmkebreekpolder;
 • Scherp volgen van ontwikkelingen, plannen en besluiten betreffende gebieden die direct grenzen aan de Wilmkebreekpolder en die mogelijk van invloed zijn op de polder;
 • Scherp volgen van ontwikkelingen, plannen en besluiten betreffende gebieden waarvan de reikwijdte direct van invloed is op de Wilmkebreekpolder.

Hoofdlijn van het beleid

Hoofdlijn van het beleid van de vereniging is het in stand houden van de Wilmkebreekpolder zoals deze nu is, inclusief het agrarisch natuurbeheer. Hiertoe worden de ontwikkelingen zoals aangegeven in o.a. bestemmingsplan (omgevingsplan) en omgevingsvisie nauwlettend in de gaten gehouden en zet de vereniging zich in voor het behoud en de versterking van de unieke natuurwaarden en cultuurhistorische waarden van de Wilmkebreekpolder.

Naam vereniging etc.

 • Naam vereniging: Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
 • Statuten vereniging: zie Akte houdende oprichting vereniging, 24 juni 1997
 • Contactadres: secretariaat@wilmkebreek.nl
 • Website: www.wilmkebreek.nl
 • Kamer van Koophandel nummer: 40539535

Bestuur

Het bestuur van de vereniging is sinds 30 augustus 2021 als volgt samengesteld:

 • Teo Wams: voorzitter 
 • Elles van der Helm-Mulder: penningmeester
 • Pauline Luijnenburg-Kroes: secretaris
 • Tom Jongeling: bestuurslid – Commissie Natuur
 • Nynke de Vries: bestuurslid – Commissie Natuur

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed op basis van declaraties.

Commissies

De vereniging heeft twee commissies ingesteld: de Commissie Cultuurhistorie en de Commissie Natuur.

Jaarverslagen

U kunt het jaarverslag van de vereniging hier inzien:

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording

U kunt hier de Staat van Baten en Lasten 2019, de Balans 2019, de Begroting 2020 inzien, alsmede het verslag van de kascommissie.

Financiële verantwoording 2019

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/anbi/