De omgeving – de Kadoelerscheg

De Wilmkebreekpolder maakt deel uit van de Kadoelerscheg

De nabijgelegen Kadoelerbreek en Buiksloterbreek zijn net als de Wilmkebreek oude doorbraakgebieden vanuit het IJ. Het gebied rond deze breken wordt samen met de Nieuwe Gouw de Kadoelerscheg genoemd. Een scheg bestaat uit een aaneenschakeling van groengebieden en wateren die de stad vanuit het buitengebied ‘binnendringt’. Een scheg heeft geen officiële status maar wordt wel al decennialang zo genoemd. Er zijn meer van die scheggen: een andere scheg in Amsterdam Noord, meer naar het oosten, is bijvoorbeeld de Schellingwouderscheg.

De Kadoelerscheg bezit een bijzondere flora en fauna met bijzondere soorten als Grutto, Sperwer, Moeraswespenorchis, Ringslang, Paling, Snoek, typische landslakjes en misschien nog de zeldzame Noordse Woelmuis. Het is daarom een gebied om zuinig op te zijn en met aandacht en zorg te omringen. Volle aandacht is nodig omdat de gemeente Amsterdam voorstander is van verdichtingsbouw in de stad (bouwen binnen de gemeentegrenzen). Als er ook in delen van de scheg gebouwd zou worden verdwijnen de natuurlijke verbindingen en dat zal sterk nadelig zijn voor de leefbaarheid en biodiversiteit. Een gevolg van verdichtingsbouw is ook dat het verkeer toeneemt en meer behoefte ontstaat aan parkeergelegenheid.

Ecologisch onderzoek en beheervisie

Om het groen en de natuur in de Kadoelerscheg te behouden, te versterken en te onderhouden is allereerst kennis nodig van de huidige kwaliteiten van het gebied. Er is een adviesgroep van bewoners gevormd die, net als eerder bij de Schellingwouderscheg  is gebeurd, een beheervisie laat opstellen. Die visie wordt gebaseerd op ecologisch en biologisch onderzoek in de scheg. De adviesgroep wordt ondersteund door Aanpak Noord. (Aanpak Noord is een initiatief van B&W en het stadsdeelbestuur Noord. Het programma van Aanpak Noord is gericht op het oplossen van problemen door middel van praktische projecten samen met bewoners, woningcorporaties, scholen, sociale instellingen en ondernemers. Naast kansen voor jongeren zijn wonen, stadsnatuur en groen belangrijke thema’s in het programma van Aanpak Noord.)

In de afgelopen maanden hebben de leden van de adviesgroep Kadoelerscheg zich ingezet om het onderzoek naar de natuurwaarden en ecologische verbindingen van de Kadoelerscheg in gang te zetten. Er is een subsidie is aangevraagd bij Aanpak Noord en, nadat deze was toegezegd, is een onafhankelijk adviesbureau geselecteerd dat het onderzoek gaat uitvoeren. Dit adviesbureau is het ecologisch advies- en uitvoeringsbureau Natuurlijke Zaken.

Start van het onderzoek

Natuurlijke Zaken begint met een zogenaamde bureaustudie, waarbij bestaande kennis wordt verzameld; daarnaast worden er ook korte inventarisaties in het gebied uitgevoerd. Wij willen hierbij graag een oproep doen aan alle bewoners om eigen waarnemingen in het gebied (van wilde planten, vogels, vissen en overige dieren) aan te leveren via Waarneming.nl. Met de gratis app ObsIdentify is het determineren van een soort makkelijk geworden en wordt je waarneming gelijk geüpload naar Waarneming.nl.

Over de Wilmkebreekpolder is al veel bekend, zie de jaarlijkse verslagen met natuurinventarisaties (pagina rapporten); ook leden van volkstuinpark de Bongerd hebben al veel onderzocht. Voor de andere deelgebieden zal nog veel onderzoek gedaan moeten worden. De resultaten van het onderzoek zullen als input kunnen dienen voor o.a. de Ecologische kaart Noord en het Beleidskader Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam. Maar daarnaast zal het onderzoek houvast geven aan degenen die zich inzetten voor behoud, versterken en beschermen van de natuur in de Kadoelerscheg. 

Op de bijgevoegde kaart kun je zien welke groengebieden en wateren deel uitmaken van de Kadoelerscheg en in welke deelgebieden de Kadoelerscheg is verdeeld. Aanspreekpunt per deelgebied voor dit onderzoek zijn de leden die de adviesgroep Kadoelerscheg vormen. Voor het deelgebied waar de Wilmkebreekpolder toe behoort (deelgebied 4), zijn dit de leden van de vereniging Henk van Alst en Nynke de Vries.

De komende maanden zullen er geregeld activiteiten plaatsvinden rondom het onderzoek in de Kadoelerscheg. In de Berichten van de Wilmkebreekpolder zullen we informatie geven en oproepen plaatsen. Je kunt hierbij denken aan activiteiten zoals excursies, tellingen, schoonmaakacties, enz. De adviesgroep Kadoelerscheg heeft inmiddels een website www.Kadoelerscheg.nl gemaakt, waar informatie over de voortgang te vinden is. Ook kan men informatie krijgen via de Facebook-pagina Kadoelerscheg.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/de-omgeving-kadoelerscheg/