De Vereniging

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder is eind vorige eeuw, op 24 juni 1997, door de buurtbewoners opgericht om de Wilmkebreekpolder te behoeden voor een grootstedelijke ‘ontwikkeling’ (huizenbouw, wegenaanleg), zie ook de pagina ‘Eigendom polder’. Mede dankzij de inzet van de leden van de vereniging zijn die bouwplannen gelukkig niet gerealiseerd.

Doelstelling van de vereniging

In de statuten van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder wordt als doel aangegeven: “De vereniging heeft ten doel om de Wilmkebreekpolder in Amsterdam-Noord met zijn rijke cultuurhistorie, grote landschappelijke waarde en bijzondere natuurwaarden te behouden als een open onbebouwd graslandschap”. Met andere woorden: het primaire streven van de vereniging is om te voorkomen dat de polder wordt volgebouwd, wegen worden aangelegd, of andere civiel-technische werken, die niet ondersteunend zijn bij de huidige inrichting en het huidige gebruik, worden gerealiseerd (zoals een zonne-energiecentrale of een windmolenpark). De hoofdtaak van de vereniging is daarmee om te waken tegen iedere vorm van ongewenste ruimtelijke ingreep. De vereniging volgt daarom nauwgezet alle ruimtelijke-ordeningsplannen en ontwikkelingsplannen voor de polder en de wijde omgeving, zowel van overheden als van particulieren. Daartoe worden contacten met overheidsinstanties en andere organisaties aangegaan en onderhouden, en wordt samengewerkt met andere partijen die een gelijk doel nastreven.

De vereniging wil de cultuur-historische en landschappelijke waarden van de polder nader onderzoeken en beter over het voetlicht brengen. De polder heeft naast deze waarden ook bijzondere natuurwaarden. Met name de kwaliteiten van de polder als foerageer- en broedgebied voor tal van vogelsoorten zijn opvallend. De vereniging heeft zich daarom als taak gesteld om de flora en fauna in de polder te beschermen, het agrarisch natuurbeheer te ondersteunen en de natuurontwikkelingen in de polder te volgen en te stimuleren. Daartoe bevordert de vereniging het onderzoek naar en de inventarisatie van de in de polder voorkomende dier- en plantensoorten. De vereniging streeft naar een vergroting van de biodiversiteit in de polder en naar sterkere ecologische verbindingen met de omgeving. Dit alles met als doel om de natuurwaarden van de polder te vergroten.

Algemene ledenvergadering, bestuur en commissies

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder belegt minimaal eenmaal per kalenderjaar een Algemene Ledenvergadering. De leden van de vereniging benoemen het Bestuur van de vereniging. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Er zijn twee commissies ingesteld: de Commissie Cultuurhistorie en de Commissie Natuur.

De Commissie Cultuurhistorie wil na een periode van weinig activiteit weer actiever worden. Wanneer u als lid van de vereniging geïnteresseerd bent in het verleden van de polder en zijn omgeving, en de verhalen van vroegere bewoners en organisaties wilt achterhalen en optekenen, kunt u zich aanmelden. Het bestuur zou dit zeer waarderen!

De Commissie Natuur is springlevend. Deze commissie houdt zich bezig met ondersteuning van het agrarisch natuurbeheer in de polder, bescherming van weidevogels, en inventarisatie van soorten (o.a. vogels, planten, insecten). Door middel van activiteiten worden buurtgenoten en kinderen bij het ‘natuurwerk’ betrokken en wordt de ‘natuurbeleving’ gestimuleerd. De Commissie Natuur heeft nog plaats voor enkele enthousiaste en deskundige leden. De Commissie Natuur heeft een eigen e-mailadres: natuur@wilmkebreek.nl

Aanmelding voor het commissiewerk kan via het secretariaat: secretariaat@wilmkebreek.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/de-vereniging/