Stedelijke plannen

De gemeente Amsterdam heeft in de voorbije decennia tal van plannen het licht laten zien op het gebied van de ruimtelijke ordening. Al die plannen waren en zijn bedoeld om richting te geven aan nieuwe stedelijke ontwikkelingen en om duidelijk te maken welke regels er gelden voor burgers en bedrijven bij het maken van eigen plannen. De komende jaren zullen, als uitvloeisel van de nieuwe Omgevingswet (deze wordt van kracht op 1 januari 2024), nieuwe stedelijke plannen worden gemaakt. Deze nieuwe plannen zijn bedoeld ter vervanging van, maar ook als stroomlijning en samenvoeging van veel al bestaande plannen. Tegelijkertijd zullen ook meer verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld. In onderstaand schema is te zien hoe van de oude situatie naar de nieuwe situatie wordt toegewerkt.

Schema overgang huidige situatie naar de situatie met Omgevingswet

De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is al van kracht. Zoals het schema aangeeft zijn eerdere visies (zoals de Structuurvisie 2040 van februari 2011) en beleidskaders (zoals Woonagenda 2025 en Agenda Groen) vervangen door of in hoofdlijnen opgegaan in de nieuwe Omgevingsvisie en in zogenaamde Programma’s die onder de Omgevingsvisie hangen. Het schema laat ook zien dat de bestaande regelgeving zoals opgenomen in bestemmingsplannen, verordeningen en vergunningen, in het Omgevingsplan zal worden omgezet naar ‘regels voor activiteiten met mogelijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving’. Amsterdam denkt aan een Omgevingsplan voor de stad als geheel en aparte Omgevingsplannen op wijk- en buurtniveau.

Op de onderliggende pagina’s wordt nader ingegaan op de verschillende oude en nieuwe ruimtelijke-ordeningsplannen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/bestaande-plannen/