Omgevingsvisie Amsterdam 2050

De ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’ is op 8 juli 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de concept-versie heeft de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder een inspraakreactie uitgebracht. Amsterdam kiest in de omgevingsvisie voor een beheerste groei van de stad. Men mikt op “minimaal 150.000 woningen erbij in 2050 voor 250.000 nieuwe inwoners, plus 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen”. De stad zal dan een inwonertal hebben van 1.120.000 mensen. De figuur laat zien waar men ruimte denkt te vinden voor de bouw van al die nieuwe woningen.

Ruimtelijke reserveringen voor woningbouw (bron: Omgevingsvisie Amsterdam 2050, 8 juli 2021)

Bij het opstellen van de omgevingsvisie is uitgegaan van de volgende vijf strategische keuzes:

  • De stad is uit balans met slechts één stadscentrum. Er zullen daarom rond knooppunten van openbaar vervoer meer kernen worden ontwikkeld met bedrijvigheid, winkels, horeca, voorzieningen voor cultuur en ontspanning (in stadsdeel Noord rond het Buikslotermeerplein).
  • De voorgenomen groei moet geheel plaats vinden binnen de huidige stadsgrenzen. Het landschap rond de stad blijft open en onbebouwd. Dit betekent dat de stad flink verdicht zal worden, dat er meer hoogbouw bij gaat komen en dat ook op bedrijventerreinen meer woonruimte gecreëerd zal worden. 
  • De schaarse ruimte in de stad moet plaats bieden aan wonen en werken, aan groen voor recreëren en ontmoeten, aan speelmogelijkheden, en aan verplaatsen. Bij het laatste wordt gekozen voor het terugdringen van het autoverkeer ten gunste van fietsers en wandelaars (schonere lucht en gezonder bewegen) en voor een goed openbaar-vervoernetwerk met aansluitingen op de regio.
  • Het verdichten van de stad zal worden gecombineerd met een rigoureuze vergroening (meer en beter groen, minder verharding, meer groen aan en op gebouwen, groene routes en ecologische verbindingen).
  • De groei is een zaak voor alle Amsterdammers: de bewoners worden uitdrukkelijk uitgenodigd om over zaken als duurzaamheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en ontmoetingsmogelijkheden mee te denken. Men denkt daarbij ook aan een grotere rol voor Amsterdammers bij beheer en ontwikkeling van buurten.

Meerkernige ontwikkeling en aansluiting met de regio (bron: Omgevingsvisie Amsterdam 2050, 8 juli 2021)

Over het groeien binnen grenzen en het tegelijkertijd rigoureus vergroenen wordt gezegd dat dit proces op alle schaalniveaus zal plaats vinden, van landschap tot geveltuin. Het instrument van de hoofdgroenstructuur wordt in de omgevingsvisie gehandhaafd en er zal worden ingezet op een uitbreiding en versterking van de hoofdgroenstructuur. In een kaartje van het zogenaamde groen-blauwe raamwerk wordt de ambitie voor 2050 duidelijk gemaakt. De Wilmkebreekpolder heeft op deze kaart de status van ‘stadsnatuurgebied’. Over het belang hiervan wordt op de pagina Beleidskader Hoofdgroenstructuur nader ingegaan.

Groen-blauwe raamwerk (bron: Omgevingsvisie Amsterdam 2050, 8 juli 2021)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/omgevingsvisie-amsterdam-2050/