Plannen

Bij de meeste mensen zijn begrippen als ‘bestemmingsplan’ en ‘structuurvisie’ wel bekend. Het zijn plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, die de richting aangeven van toekomstige ontwikkelingen en die bepalen wat wel en niet in een gebied is toegestaan. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet (1 juli 2022?) zullen op termijn alle bestaande ruimtelijke-ordeningplannen worden vervangen door nieuwe plannen. Vooruitlopend op die nieuwe wet heeft de gemeenteraad van Amsterdam inmiddels de ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (8 juli 2021)’ vastgesteld. Deze visie gaat de ‘Structuurvisie 2040’ vervangen. Onderstaande figuur uit de Omgevingsvisie maakt duidelijk dat Amsterdam zich niet als een ‘eilandje’ ziet maar als de belangrijkste plaats in een wijde regio.

Toekomstbeeld Amsterdam in de regio (uit: Omgevingsvisie Amsterdam 2050, 8 juli 2021)

De Wilmkebreekpolder ligt in de wijk Kadoelen in Amsterdam-Noord. Het nu nog van kracht zijnde ruimtelijke-ordeningplan voor deze wijk is het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III (van juni 2013). Dit bestemmingsplan zal over enige tijd worden vervangen door een ‘omgevingsplan’. De nieuwe stadsplannen zijn deels al in voorbereiding en zullen van invloed zijn op hetgeen er in de toekomst in de Wilmkebreekpolder en de wijk Kadoelen gebeurt.

In de naaste omgeving van de Wilmkebreekpolder zijn en worden ook plannen doorgevoerd. Zo is in 2020 het nieuwbouwproject ‘Klein Kadoelen’ gereed gekomen op het voormalige industrieterrein ‘Kiekens’. En het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan plannen voor versterking van de als instabiel beoordeelde Landsmeerderdijk naast de polder. Geheel onverwacht kwam HHNK in juni 2021 evenwel met de mededeling naar buiten, dat de dijk bij nadere beschouwing toch voldoende stabiel is. De dijk zal dus niet op de schop worden genomen, een hele opluchting voor de bewoners van huizen en woonboten langs de dijk!

Op de onderliggende pagina’s laten we de plannen die relevant zijn voor de polder en zijn omgeving de revue passeren.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/plannen/