Plannen

Toekomstbeeld Amsterdam 2050
(uit: concept Omgevingsvisie Amsterdam 2050)

Bij de meeste mensen zijn begrippen als ‘bestemmingsplan’ en ‘structuurvisie’ wel bekend. Het zijn plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, die de richting aangeven van toekomstige ontwikkelingen en bepalen wat wel en niet is toegestaan. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet (met ingang van 2022?) zullen de bestaande ruimtelijke-ordeningplannen worden vervangen door nieuwe plannen.

De Wilmkebreekpolder ligt in de wijk Kadoelen in Amsterdam-Noord. Het van kracht zijnde ruimtelijke-ordeningplan voor deze wijk is het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III (van juni 2013) Belangrijk om te weten is dat het ‘bestemmingsplan’ over enige tijd vervangen zal zijn door het ‘omgevingsplan’ en de ‘structuurvisie’ door de ‘omgevingsvisie’. Deze nieuwe plannen zijn deels al in voorbereiding en zullen van invloed zijn op hetgeen er in de toekomst in de Wilmkebreekpolder gebeurt.

In de naaste omgeving van de Wilmkebreekpolder zijn en worden ook plannen doorgevoerd. Zo is in 2020 het nieuwbouwproject ‘Klein Kadoelen’ gereed gekomen op het voormalige industrieterrein ‘Kiekens’ en wordt er door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gewerkt aan versterking van de Landsmeerderdijk naast de polder.

In de onderliggende pagina’s laten we de voor de polder relevante plannen de revue passeren.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/plannen/