RO Plannen

Bij de meeste mensen zijn begrippen als ‘bestemmingsplan’ en ‘structuurvisie’ wel bekend. Het zijn plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening (RO), die als richtinggevend raamwerk dienen voor toekomstige ontwikkelingen en die bepalen wat wel en niet in een gebied is toegestaan. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet (in 2023?) zullen op termijn alle bestaande ruimtelijke-ordeningplannen worden vervangen door nieuw op te stellen omgevingsplannen. Vooruitlopend op die nieuwe wet heeft de gemeenteraad van Amsterdam al op 8 juli 2021 de ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’ vastgesteld. Deze visie presenteert denkbeelden voor de ontwikkeling van Amsterdam op de middellange en lange termijn. Onderstaande figuur uit de ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’ maakt duidelijk dat Amsterdam zich ziet als de centrale plaats in een regio met een groot aantal grotere en kleinere plaatsen, waartussen tal van relaties bestaan op ruimtelijke-ordeningsgebied.

Toekomstbeeld Amsterdam in de regio (uit: ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’ van 8 juli 2021)

Op de onderliggende pagina’s laten we de ruimtelijke-ordeningplannen die relevant zijn voor de Wilmkebreekpolder en zijn omgeving, de revue passeren. Daarbij maken we onderscheid in stedelijke plannen en plannen voor de directe omgeving van de Wilmkebreekpolder.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/plannen/