Klein Kadoelen (Kiekensterrein)

Het vroegere industrieterrein ‘Kiekens’, nu ‘Klein Kadoelen’ geheten, is begin 2015 in handen gekomen van Hurks Vastgoedontwikkeling. Architecten Houben & van Mierlo hebben voor dit terrein een Stedenbouwkundig Plan ontwikkeld. Het concept van dit plan (klik op Stedenbouwkundig Plan) is in de periode juli – half september 2015 door de gemeente Amsterdam ter visie gelegd. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze is in te zien door te klikken op de link: Zienswijze SP

Stedenbouwkundig plan voor Klein Kadoelen (bron: “Ontwikkeling Kiekensterrein”, Hurks en Houben / Van Mierlo, 4 juni 2015)

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging op 23 september 2015 is de zienswijze besproken aan de hand van een powerpoint presentatie. Klik op: Ledenvergadering

In december 2015 heeft de gemeente een Nota van Beantwoording opgesteld, die ingaat op de door ons ingebrachte zorgpunten. Naast onze zienswijze zijn er vele andere zienswijzen van buurtbewoners ingediend; deze worden allemaal in de Nota van beantwoording behandeld. 

Procedureel is het ter visie gelegde Stedenbouwkundig Plan afgehandeld als een voorontwerp van een aanpassing van het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III. Op woensdag 13 januari 2016 is het Stedenbouwkundig Plan behandeld door de Commissie voor Ruimtelijke Ordening. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft van het spreekrecht gebruik gemaakt. Het Stedenbouwkundig Plan is inmiddels met enkele wijzigingen (o.a. de grootte van het bouwvlak) goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn in een Addendum bij het Stedenbouwkundig Plan aangegeven.

Aangepast Stedenbouwkundig plan Klein Kadoelen – aangepaste bouwvlakken (bron: “Addendum”, Hurks en Houben / Van Mierlo, 4 november 2015)

De Vereniging heeft ook voorstellen ingediend bij de gemeente voor natuurcompensatie op het Kiekensterrein en omgeving. Zie Natuurcompensatie. De voorstellen zijn besproken met de projectontwikkelaar Hurks, maar deze wilde niet meer doen dan de Flora- en Faunawet voorschrijft. Hurks heeft daarom alleen voor vervangende nestgelegenheid gezorgd voor de huismus (er is in de omgeving van het Kiekensterrein voor mussennestkasten gezorgd).

In de winterperiode 2015-2016 zijn de oude bedrijfsgebouwen van Kiekens gesloopt en zijn bomen en struikgewas verwijderd. Hurks heeft zich daarbij gehouden aan de Flora- en Faunawet, die bepaalt dat er geen verstorende bouw(lawaai)activiteiten mogen worden uitgevoerd in de weidevogelbroedperiode.

De bouwplannen zijn tot aan de zomer van 2016 verder ontwikkeld. Er zijn vergunningen aangevraagd bij de gemeente voor de bouw van 48 koopwoningen, voor het slaan van een damwand langs de scheidingssloot met de polder, en voor aanleg van diverse grondkeringen. Vanaf 30 aug. 2016 konden de bouwplannen, na afspraak, bij het stadsdeelkantoor in Noord worden ingezien. Naar aanleiding van deze plannen heeft de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder een zienswijze ingediend. Zie Zienswijze bouwplannen. In de zienswijze wordt voornamelijk ingegaan op het kwelwater vanuit het opgehoogde terrein, de bodemverontreiniging, en de afscheiding met de polder. Bewoners van de huizen aan de Kadoelenweg direct grenzend aan het Kiekensterrein hebben eveneens een zienswijze ingediend. Hun bezwaren zijn o.a. de grote bouwhoogte van de nieuwe huizen op het opgehoogde terrein, de plaatsing van huizen dicht op de perceelgrens, en de mogelijkheid van wateroverlast door uittredend kwelwater. Op 21 december 2016 heeft de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 48 woningen op het Kiekensterrein. De ingebrachte bezwaren zijn voor het grootste deel terzijde gelegd (zie Nota van beantwoording). De zorgpunten van de vereniging zijn voor een deel gehonoreerd. Zo werd bepaald dat er geen eilandjes met bomen in de scheidingssloot met de polder mogen worden aangelegd en mogen de lantaarnpalen niet de polder in schijnen.

De gemeente Amsterdam vindt de zorg over kwelwater dat vanuit het opgehoogde terrein naar de omgeving wegvloeit, ongegrond. Ook verwacht de gemeente niet dat bodemverontreinigingen met het kwelwater worden meegevoerd. De bouwhoogten van de huizen zijn volgens de gemeente in overeenstemming met de geldende bepalingen. De bewoners van naastgelegen huizen hebben in 2017 een rechtszaak aangespannen. Deze rechtszaak heeft ertoe geleid dat Hurks de bewoners heeft gecompenseerd voor het verlies aan woonkwaliteit.

Inmiddels is het woningbouwproject ‘Klein Kadoelen’ gereed gekomen. De eerste bewoners hebben begin 2019 hun nieuwe woningen betrokken. Er zijn inderdaad geen eilandjes in de randsloot aangelegd, maar de lantaarnpalen langs de rand schijnen gewoon de polder in. Uitvoerende partijen hebben kennelijk niet altijd een boodschap aan hetgeen door de gemeente (Nota van beantwoording) wordt toegezegd.

Klein Kadoelen gezien vanuit de polder Wilmkebreek

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/kiekensterrein/

Geef een reactie