De Natuur

2014 Jonge vogelliefhebbers
Vogels inventariseren

De Wilmkebreekpolder heeft een agrarische functie en wordt extensief door schapen en vleeskoeien beweid. Mede door het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb) van de laatste jaren (zie het sub-menu Wilmkebreekpolder/Agrarisch natuurbeheer) is de polder steeds meer een tehuis voor tal van soorten weidevogels en watervogels geworden en is ook de grasland-vegetatie rijker en gevarieerder geworden. Die plantenrijkdom en de mest van de grazers hebben een positief effect op de insectenstand in en boven de grond (de insecten zijn nuttig als bestuivers van planten, maar dienen ook als voedsel voor de vogels en hun kuikens). Anders dan bij de intensieve veehouderij elders in het land kunnen insecten in de polder nog een volledige groeicyclus doorlopen en bijdragen aan de bio-diversiteit. In de onderliggende sub-menu’s zal nader worden ingegaan op de flora en fauna van de polder. Tevens zal het beschermingswerk voor de weidevogels en de natuurinventarisaties door de Commissie Natuur van de vereniging worden toegelicht. U kunt uw eigen waarnemingen ook doorgeven aan de Commissie Natuur: het e-mailadres isĀ natuur@wilmkebreek.nl.

De Wilmkebreekpolder maakt deel uit van de hoofdgroenstructuur van Amsterdam. De natuurwaarde van elk groen gebied binnen de hoofdgroenstructuur wordt door de gemeente op grond van waarnemingen en onderzoek bepaald. Dit is ook voor de polder gebeurd. Op het resultaat zal in de sub-menu’s nader worden ingegaan.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/de-natuur/