De Natuur

Foto’s gemaakt door de twee bewegingscamera’s die in de polder staan opgesteld

Aan het einde van de diaserie vindt U enkele afbeeldingen van katten die ’s nachts rondlopen. Mocht U uw kat herkennen,

dan is het verzoek om de kat ’s nachts binnen te houden tijdens de broedperiode van de weidevogels.

De Wilmkebreekpolder heeft een agrarische functie en wordt extensief door schapen en vleeskoeien beweid. Mede door het agrarisch natuurbeheer van de laatste jaren (zie de paginaAgrarisch natuurbeheer‘) is de polder steeds meer een tehuis voor tal van soorten weidevogels en watervogels geworden.

Ook is de grasland-vegetatie rijker en gevarieerder geworden. Die plantenrijkdom en de mest van de grazers hebben een positief effect op de aantallen insecten en ongewervelden in en boven de grond (de insecten zijn nuttig als bestuivers van planten, maar dienen ook als voedsel voor de vogels en hun kuikens; de vogels zoeken ook graag naar wurmen en larven in de grond). Anders dan bij de intensieve veehouderij elders in het land kunnen insecten in de polder nog een volledige groeicyclus doorlopen en bijdragen aan de bio-diversiteit.

Op de onderliggende pagina’s wordt nader ingegaan op de flora en fauna van de polder. Tevens wordt het beschermingswerk voor de weidevogels en de natuurinventarisaties door de Commissie Natuur van de vereniging toegelicht. U kunt uw eigen waarnemingen doorgeven aan de Commissie Natuur: het e-mailadres is natuur@wilmkebreek.nl. Maar u kunt uw waarnemingen ook invoeren op de website waarneming.nl.

De Wilmkebreekpolder maakt deel uit van de hoofdgroenstructuur van Amsterdam. De natuurwaarde van elk groen gebied binnen de hoofdgroenstructuur wordt door de gemeente op grond van waarnemingen en onderzoek bepaald. Dit is ook voor de polder gebeurd. Op de pagina ‘Natuurwaarden polderwordt op de natuurwaardering van de polder ingegaan.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/de-natuur/