Rapporten

Natuurinventarisaties Wilmkebreekpolder

Vliegende Grutto

Vliegende Grutto

De Commissie Natuur inventariseert de flora en fauna in de Wilmkebreekpolder. Dit doet ze door met een aantal enthousiaste leden regelmatig de stand van zaken in de Wilmkebreekpolder op te nemen. In het voorjaar is het meeste werk aan de winkel, want dan worden de aantallen broedende weidevogels geteld. De pachter van de polder, boer Harry Kok, heeft een natuurbeheercontract met de agrarische vereniging Water, Land & Dijken. Deze vereniging voert het natuurbeleid van de provincie Noord-Holland uit in Laag Waterland. Het agrarisch natuurbeheer in de Wilmkebreekpolder houdt o.a. in dat de kruidenrijke percelen die aan de Landsmeerderdijk grenzen, samen het zogenaamde hooiland vormend, van 1 april tot half juni (of later) niet mogen worden bewerkt en beweid. Bemesting mag buiten deze periode alleen in de vorm van ruige stalmest. In de zomer wordt het lange gras gemaaid en als hooi afgevoerd. De percelen buiten het hooiland mogen jaarrond extensief worden beweid. Het agrarisch natuurbeheer werpt duidelijk zijn vruchten af, want in de loop der jaren is een gevarieerde gras-kruidenvegetatie ontstaan. Die kruidenrijkheid, de variatie in begroeiing en de natte bodem in winter en voorjaar oefenen grote aantrekkingskracht uit op tal van weidevogelsoorten. Afgelopen jaren was het aantal broedparen, na een mindere periode vanwege zware predatie door een vos, behoorlijk hoog! De Commissie Natuur maakt ieder jaar een rapport over de vogels, flora en fauna in de Wilmkebreekpolder. Deze rapporten zijn hieronder in te zien en te downloaden. Klik op de titel om de rapporten te openen.

 

Rapport van het jaar 2019:

Vogels, planten, waterbeestjes, insecten

Rapport van het jaar 2018:

Vogels, planten en waterbeestjes

Rapport van het jaar 2017:

Vogels, planten en waterbeestjes

Rapport van het jaar 2016:

Vogels, planten, waterbeestjes en vleermuizen

Rapport van het jaar 2014:

Vogels, Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2013:

deel Vogels

deel Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2012:

deel Vogels

deel Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2011:

deel Vogels

deel Flora en Fauna

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/rapporten/