Commotie op de Landsmeerderdijk

Op 15 maart kregen de bewoners aan de Landsmeerderdijk een brief in de bus van baggerbedrijf Ippel Dredging in Koudum (Fr). Deze brief, die was gedateerd op 8 maart 2021, liet weten dat in opdracht van de gemeente Amsterdam gedurende een periode van 2 à 3 weken baggerwerkzaamheden zouden worden uitgevoerd in de sloot achter de huizen. Deze kwelsloot van de dijk vormt de afscheiding met de Wilmkebreekpolder. In de brief werd de bewoners verzocht om privé-eigendommen uit de sloot te verwijderen om beschadiging en vertraging van het werk te voorkomen.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot, maar heeft nu kennelijk besloten om het onderhoud via de gemeente Amsterdam te laten lopen. In het verleden liet het hoogheemraadschap zelf de baggerwerkzaamheden uitvoeren en werd rekening gehouden met de broedperiode van de vogels.

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft gemeend actie te moeten ondernemen, omdat de huidige baggerwerkzaamheden zouden gaan plaats vinden juist in de periode dat de weidevogels en watervogels beginnen met het innemen van een broedterritorium en de eerste eieren worden gelegd. We hebben daarom direct op 15 maart een protest-bericht gestuurd naar de aannemer (en mogelijke betrokkenen bij de gemeente en het hoogheemraadschap) met verwijzing naar de ‘Gedragscode Flora- en Faunawet’ van de gemeente Amsterdam. Deze gedragscode geeft aan dat onderhoudsbaggerwerk in de periode 1 maart – 31 juli niet is toegestaan. Alhoewel de Flora- en Faunawet inmiddels is vervangen door de Wet Natuurbescherming, heeft de gemeente Amsterdam tot op heden verzuimd om de eigen gedragscode bij te werken. De bestaande gedragscode is daarom nog steeds van kracht.

Op 16 maart, aan het begin van de ochtend, werd baggermaterieel uitgeladen op de Landsmeerderdijk, waardoor de kwestie zeer urgent werd. We hebben daarop telefonisch contact gehad met de aannemer en met de door de aannemer ingehuurde ecoloog van Bureau Natuurzorg, waarin we onze zorgen en bezwaren naar voren hebben gebracht. Ook heeft een buurtgenoot die advocaat is, gebeld met de aannemer en aangegeven dat er juridische stappen gezet zouden worden wanneer het baggeren doorgezet zou worden. De aannemer heeft vervolgens contact gezocht met de opdrachtgevende ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Kennelijk is de gemeente Amsterdam overstag gegaan, want de aannemer liet ons weten dat het werk uitgesteld zou worden. Direct daarna werd het baggermaterieel weer afgevoerd.

Uiteraard zijn we heel erg benieuwd hoe deze opdracht aan de aannemer tot stand is gekomen en wat de overwegingen zijn geweest om het werk uit te stellen. We houden u op de hoogte!

Het bestuur van de vereniging

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/03/commotie-op-de-landsmeerderdijk/