Natte polder is aantrekkelijk voor vogels! – Jaarrapport 2017 is uitgekomen.

De polder is de afgelopen tijd behoorlijk nat geweest en nog steeds zijn er grote delen plas-dras. Die natte bodem blijkt voor tal van overwinterende vogels echter erg aantrekkelijk te zijn. Regelmatig zijn er grote groepen Krakeend, Kokmeeuw, Wilde Eend en Zwarte Kraai te zien in de polder. Ook komen kleine groepjes meer zeldzame vogels naar de polder, zoals Wintertaling, Smient en Slobeend.

Bijzonder is dat bijna iedere dag een grote groep Kieviten de polder aandoet. Het gaat om een groep van 50 a 80 vogels. Soms bestaat de groep zelfs uit meer dan 100 individuen! Normaal trekken de Kieviten in de winter weg zodra het gaat vriezen en de grond door de vorst te hard wordt voor de vogels om naar wormen te zoeken. Maar de laatste jaren blijven de Kieviten – vanwege de zachte winters – steeds vaker ‘hangen’. De Kieviten uit noordelijker streken zakken wel af naar onze omgeving. De meeste Kieviten verzamelen zich in groepen en trekken van voedselplaats naar voedselplaats. Evenals het nabijgelegen Waterland is ook onze polder erg in trek bij de vogels!

Dat de polder zo nat is komt niet door een te hoog polderpeil. Het bewakingspeil van de poldersloten is al vele jaren hetzelfde, namelijk NAP-4,02m. Wordt het waterpeil hoger dan wordt automatisch het gemaal aan de Kadoelenweg gestart. De nattigheid op het land ontstaat doordat de bodem uit klei bestaat; het regenwater kan hier slechts langzaam in weg zakken. In de winter verdampt er bovendien weinig water waardoor de bodem al snel nat wordt. Een goed werkend drainagesysteem voorkomt dat het water lang op het land blijft staan: het overtollige water wordt dan via de sloten afgevoerd. De drainagebuizen in de polder blijken echter gemakkelijk verstopt te raken, waardoor de afvoer van water stagneert. Vanuit het agrarisch natuurbeheer gezien is een plas-dras situatie in winter en vroege voorjaar overigens ideaal en gewenst. Overwinterende vogels en terugkerende weidevogels zitten graag in plas-dras terrein omdat de zachte grond de mogelijkheid biedt om gemakkelijk wormen te vinden. De trekvogels kunnen zo snel aansterken na een lange vliegreis.

Binnenkort zullen de drainagebuizen weer worden doorgestoken en zal het land droger worden. Het land wordt daarmee ook weer beter toegankelijk. De Commissie Natuur van de Wilmkebreekvereniging gaat samen met enkele vrijwilligers vanaf half februari aan de slag met het plaatsen van een schrikdraadafrastering rond de hooilanden. Deze afrastering is bedoeld om vossen te weren, waarmee zware predatie van eieren en kuikens wordt voorkomen. Het raster houdt ook katten tegen. Omdat we gemerkt hebben dat de weidevogels meer en meer buiten de afgeschermde hooilanden broeden wordt alle omwonenden gevraagd om de huiskatten in de broedperiode (half maart – eind juni) zoveel mogelijk binnen te houden en niet vrij te laten rondlopen.

Het afgelopen broedseizoen is voor Kievit en Tureluur gunstig verlopen: er waren meer broedparen dan het jaar daarvoor en het broedsucces was groter. De broedresultaten van Grutto en Scholekster waren minder gunstig. Een volledig verslag van het afgelopen jaar is te zien in het rapport: Natuurinventarisaties Wilmkebreek 2017. In dit rapport wordt ook kort op de historie van de polder ingegaan.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2018/01/natte-polder-aantrekkelijk-voor-vogels/