Terug naar Flora en Fauna

Vogels

Bankje

De beste plek om vogels te bekijken

Er broeden en fourageren veel weidevogels in de Wilmkebreekpolder. Wilt U bijdragen aan de bescherming van de Wilmkebreek – geef dan uw waarnemingen door op http://www.waarneming.nl, locatie Amsterdam spatie – spatie Wilmkebreek.
Op de Landsmeerderdijk staat een bankje, waar je prachtig uitzicht hebt. Neem een verrekijker en een vogelboekje mee, bijvoorbeeld de ANWB Vogelgids.
Tussen Stoombootweg 4 en 6 is een picknickplaats helaas zonder uitzicht vanwege het struweel.
Vanuit de Kadoelenweg en de van Zeggelaarsstraat zijn plekken met fraai uitzicht, maar dan weer zonder bankjes.

De meeste weidevogels zijn te zien tussen eind februari en juni. De jongen van de grutto, tureluur, kievit en watersnip zijn nestvlieders, ze lopen rond en eten zelfstandig. De ouders bewaken de jongen dag en nacht en maken een hoop herrie als ze gevaar vermoeden. Grutto’s en tureluurs gaan luid schetterend boven de vijand vliegen. Kieviten halen adembenemende vliegcapriolen uit en vallen de vijand aan met schijnbewegingen. Grutto’s en tureluurs werken samen bij het weiden van hun jongen en als er groot gevaar dreigt doen de kieviten ook mee. Gevaar bestaat uit meeuwen, kraaien, eksters, reigers, kiekendieven en natuurlijk huiskatten. Het hele weiland gaat dan op de vleugels om de indringers te verdrijven.
Ze trekken zich niet veel aan van het vee dat er graast of de boer die langzaam stukken weiland maait. Zolang hun jongen goed kunnen lopen en naar het stuk wei ernaast kunnen is er geen probleem.

Hieronder staan globale lijstjes van vogels, die we hebben zien broeden en fourageren. Preciese aantallen worden bijgehouden door onze Natuurcommissie en zijn te vinden op tabblad Rapporten van Natuurinventarisatie Wilmkebreek, de prachtige zeer leesbare PDF’s van Thijs Knol.

Broeden en/of fourageren Fourageren vervolg fourageren
 • Kieviet
 • Grutto
 • Tureluur
 • Watersnip
 • Bokje
 • Scholekster
 • Slobeend
 • Krakeend
 • Wilde eend
 • Waterhoen
 • Meerkoet
 • Bergeend
 • Grauwe gans
 • Nijlgans
 • Knobbelzwaan
 • Gierzwaluw
 • Blauwe reiger
 • Lepelaar
 • Ooievaar
 • Boerenzwaluw
 • Rietgans
 • Brandgans
 • Mantelmeeuw
 • Zilvermeeuw
 • Kokmeeuw
 • Stormmeeuw
 • Sperwer
 • Kiekendief
 • Buizerd
 • Aalscholver
 • IJsvogel
 • Ekster
 • Kauw
 • Kraai
 • Vlaamse gaai
 • Spreeuw
 • Merel
 • Beflijster
 • Zanglijster
 • Koperwiek
 • Kramsvogel
 • Postduif
 • Houtduif
 • Bonte Specht

Help mee de Wilmkebreek te beschermen.

Geef Uw waarnemingen in ieder geval door aan de natuurcommissie! Het emailadres is natuur@wilmkebreek.nl  De natuurwaarde van een gebied wordt uitgedrukt in een nummer. Nummer 1 tot 5, waarbij 5 een gebied met een zeer hoge natuurwaarde aanduidt en 1 een lage natuurwaarde. De Wilmkebreek is aangemerkt als 3 wat  niet slecht is. Als je de betreffende stukken bestudeert, kom je tot de conclusie dat er van officïele zijde veel minder broedvogels worden waargenomen dan U en ik hier de afgelopen jaren hebben zien rondvliegen. Om de natuurwaarde te laten stijgen is het belangrijk dat meer waarnemingen worden doorgegeven naar websites zoals: http://www.waarneming.nl of http://www.telmee.nl. Deze tellingen worden doorgegeven aan SAVON, die een nationale database bijhoudt, op basis waarvan beleid wordt gevoerd. Wat uiteindelijk het probleem lijkt te zijn is dat een vergoeding betaald moet worden aan de eigenaar van de grond als een gebied aangemerkt wordt als een beschermd natuurgebied. De Wilmkebreekpolder is eigendom van belegger en projectontwikkelaar (AMVEST), helaas geen filantropische instelling.

Informatie van Frank Visbeen (projectleider landschap Noord-Holland) 22-3-2008:

“Op initiatief van de ANV Waterland is het gelukt bij de herziening van het gebiedsplan het gebied (Wilmkebreekpolder) door de provincie te laten begrenzen als ´ruime jas beheergebied´. Op basis daarvan kunnen grondgebruikers SAN-overeenkomsten afsluiten. (Subsidie Agrarisch Natuurbeheer). Omdat de AMVEST de gronden niet langjarig verpacht was dit een probleem omdat juist duurzaam gebruiksrecht toegang geeft/gaf voor de SAN.”
Inmiddels heeft de beherende boer voor de Wilmkebreek toch een toewijzing gekregen als “vogeltjesland” voor 6 jaar. Dit betekent dat hij een vergoeding krijgt voor de gemiste opbrengst aan hooi als hij niet maait tijdens het broedseizoen. De Wilmkebreek wordt nu officieel beheerd als nat natuurgebied.

Downloads

tabblad Rapporten

Gruttoconferentie 17 dec 2007

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/flora-en-fauna/vogels/