Natuur

De Wilmkebreekpolder wordt beheerd als natte natuur en is een tehuis voor veel zeldzame weidevogels zoals grutto, tureluur, kievit, watersnip, bokje, scholekster en bergeend, die er 2014 Jonge vogelliefhebbersbroeden en fourageren. Ook zijn er regelmatig lepelaar, ooievaar, reiger, aalscholver en talloze andere vogels te zien. Behalve vogels zijn in de polder de meest prachtige vlinders en andere dieren te vinden. De vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder heeft een Commissie Natuur opgericht onder de bezielende leiding van Thijs Knol, veldbioloog, om de vinger aan de pols te houden en te inventariseren wat er aan flora en fauna voorkomt in de Wilmkebreek en hoe deze soortenrijkdom beschermd en bevorderd kan worden.

 

Help mee de Wilmkebreek te beschermen.

Geef Uw waarnemingen in ieder geval door aan de natuurcommissie! Het emailadres is natuur@wilmkebreek.nl

De natuurwaarde van een gebied wordt uitgedrukt in een nummer. Nummer 1 tot 5, waarbij 5 een gebied met een hoge natuurwaarde aanduidt en 1 een lage natuurwaarde. De Wilmkebreek is aangemerkt als 2 wat  niet zo hoog is. Als je de betreffende stukken bestudeert, kom je tot de conclusie dat er van officiële zijde veel minder broedvogels worden waargenomen dan U en ik hier de afgelopen jaren hebben zien rondvliegen. Om de natuurwaarde te laten stijgen is het belangrijk dat meer waarnemingen worden doorgegeven naar websites zoals: http://www.waarneming.nl of http://www.telmee.nl. Deze tellingen worden doorgegeven aan SAVON, die een nationale database bijhoudt, op basis waarvan beleid wordt gevoerd. Wat uiteindelijk het probleem lijkt te zijn is dat een vergoeding betaald moet worden aan de eigenaar van de grond als een gebied aangemerkt wordt als een beschermd natuurgebied. De Wilmkebreekpolder is eigendom van belegger en projectontwikkelaar (AMVEST), helaas geen filantropische instelling.