Nota Groen Amsterdam Noord 2010 tot 2014

Watersnip

De zeldzame watersnip

Met alle bouwnijverheid die is losgebarsten in Amsterdam-Noord vragen we ons wel eens af of dit het einde is van “Landelijk Noord.” Maar een positief punt is dat in het rapport “Nota Groen Amsterdam Noord 2010 tot 2014 “ de Wilmkbreekpolder tot de hoofdgroenstructuur behoort.

> Groenste stadsdeel
Uit het rapport:
Amsterdam-Noord stelt zich tot doel om het groenste stadsdeel te blijven en deze groene kwaliteit ook veilig te stellen voor de lange termijn. Het openbaar groen is gevarieerd, verkeert in goede conditie en zal in de toekomst door meer mensen gebruikt worden. Het streven is om de ecologische waarden van het groen te verhogen. Burgers worden meer betrokken bij het groen.

De gewenste groenstructuur van Amsterdam-Noord, zoals vastgelegd in het groenplan “groen op de Kaart” blijft in stand. De structuur bestaat uit vier “lagen”, allereerst de stedelijk vast te stellen hoofdgroenstructuur (HGS). In de structuurvisie is in 2010 opnieuw vastgelegd.
De gewenste groenstructuur bestaat daarnaast uit de door rijk en provincie vastgelegde ecologische hoofdstructuur (EHS). Deze EHS is nog niet volledig gerealiseerd en ingericht.
Als derde niveau van de groenstructuur stelt het stadsdeel een buurtgroenstructuur vast (zie afbeelding rechts), als verdere detaillering van de kaart “gewenste groenstructuur Amsterdam-Noord”.
Het stadsdeel zal als uitwerking van deze nota de buurtgroenstructuur vastleggen om deze zo veel mogelijk in stand te houden en waar nodig te versterken.
Als vierde en laatste structurerend element bestaat de bomenstructuur, zoals in 1997 vastgelegd in het Bomenstructuurplan.

> Hogere natuurwaarden
Het stadsdeel blijft de ambitie hanteren dat de natuurwaardenkaart ‘roder’ moet worden (hogere natuurwaarden).

Vanuit de vereniging dragen wij hier aan bij: een van de doelstellingen van de Natuur commissie is om ervoor te zorgen dat de natuurwaarde van de Wilmkebreekpolder wordt verhoogd.

> Uitvoeringsacties voor de Kadoelenscheg

Kenmerken: dit is een scheg waarin het nabije Waterland de stad inkomt met stukken veenweide en moerassige oevers langs het water van de nieuwe Gouw, afgewisseld met sportvoorzieningen en volkstuinen. Tot de scheg rekenen we ook de Wilmkebreekpolder, die als weidegebied in gebruik is. De toegankelijkheid van de scheg is beperkt.

Doelsoorten: noordse woelmuis en dwergmuis. Ringslang en waterspitsmuis zijn mogelijk toekomstsoorten.

 Activiteiten: aanleg van een laarzenpad, onder voorwaarde van beschikbare middelen. Als stukken met bebouwing of niet openbare functies (sportvelden) vrijkomen zouden deze ingericht kunnen worden als openbare ruimte. De grondwaterstand in de Wilmkebreek zou omhoog gebracht kunnen worden waardoor nog meer ruimte voor weidevogels ontstaat. Ook zouden onderzoek en maatregelen ter verbetering van de groene- en recreatieve verbinding tussen het Noorderpark en deze scheg via Waterlandse zeedijk uitgevoerd kunnen worden.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/nota-groen-amsterdam-noord-2010-tot-2014/