Natuurcommissie

De Wilmkebreekpolder wordt beheerd volgens de regels van het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLB) en is een tehuis voor veel weidevogels en watervogels. Voorbeelden zijn Grutto, Tureluur, Kievit, Scholekster, Bergeend, Grauwe Gans, Meerkoet, Waterhoen, Wilde Eend, en Krakeend, die allen in de polder 2014 Jonge vogelliefhebbersbroeden en foerageren. Ook zijn er regelmatig andere vogels te bewonderen zoals Nijlgans, Lepelaar, Blauwe Reiger, Aalscholver, Boerenzwaluw, Watersnip, Wintertaling, Smient en IJsvogel. Behalve vogels zijn in de polder de meest prachtige vlinders en andere dieren te vinden. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft een Commissie Natuur opgericht om de vinger aan de pols te houden en te inventariseren wat er aan flora en fauna voorkomt in de Wilmkebreek en hoe deze soortenrijkdom beschermd en bevorderd kan worden.

 

Help mee de Wilmkebreek te beschermen.

Geef Uw waarnemingen in ieder geval door aan de natuurcommissie! Het emailadres is natuur@wilmkebreek.nl

De natuurwaarde van een gebied wordt uitgedrukt in een nummer. Nummer 1 tot 5, waarbij 5 een gebied met een hoge natuurwaarde aanduidt en 1 een lage natuurwaarde. De Wilmkebreek is aangemerkt als 2 wat  niet zo hoog is. Als je de betreffende stukken bestudeert, kom je tot de conclusie dat er van officiĆ«le zijde veel minder broedvogels worden waargenomen dan U en ik hier de afgelopen jaren hebben zien rondvliegen. Om de natuurwaarde te laten stijgen is het belangrijk dat meer waarnemingen worden doorgegeven naar websites zoals: http://www.waarneming.nl of http://www.telmee.nl. Deze tellingen worden doorgegeven aan SAVON, die een nationale database bijhoudt, op basis waarvan beleid wordt gevoerd. Wat uiteindelijk het probleem lijkt te zijn is dat een vergoeding betaald moet worden aan de eigenaar van de grond als een gebied aangemerkt wordt als een beschermd natuurgebied. De Wilmkebreekpolder is eigendom van belegger en projectontwikkelaar (AMVEST), helaas geen filantropische instelling.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/natuur/