Ledenraadpleging 2020

Beste lezer,

Door de voortdurende dreiging van het Covid-19 Coronavirus is het bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder helaas dit jaar 2020 niet in staat een fysieke Algemene Ledenvergadering te beleggen om verantwoording af te leggen over het in 2019 gevoerde beleid en hiervoor gedechargeerd te worden.

Het bestuur heeft voor een alternatief gekozen in de vorm van een vervangende ledenraadpleging via de website. De procedure waarvoor gekozen is, gaat als volgt:

 • De informatie van belang voor de decharge over het beleid in 2019 en verslagen over de activiteiten in 2019 worden in beknopte vorm op maandag 7 september gepubliceerd op de website.
 • Er is een week lang, tot uiterlijk 13 september, gelegenheid om prangende vragen of opmerkingen in te brengen.
 • Op 14 september is er een bestuursvergadering, hier zal het bestuur binnengekomen vragen bespreken en waar mogelijk beantwoorden.
 • Hierover wordt een kort verslag gepubliceerd op de website, waarna verantwoording, decharge en bestuurswijziging als afgerond worden beschouwd.

Het bestuur vraagt de leden om akkoord te gaan met deze vorm van ledenraadpleging over het beleid van 2019.
De ALV is normaal toegankelijk voor leden en niet-leden (niet-leden mogen echter niet stemmen, wel vragen stellen).

Agendastukken (klik op de link om ze in te zien):

 1. Verslag ALV 15 april 2019 (klik hier)
 2. Beknopt jaarverslag 2019 (klik hier)
 3. Verslag penningmeester over 2019, begroting 2020 (klik hier)
 4. Verslag kascommissie over jaarrekening 2019 (zie onder 3)
 5. Samenstelling bestuur en commissies:
  De samenstelling van het bestuur was tot nu toe als volgt: Nicole Bakker, voorzitter; Elles van der Helm-Mulder, penningmeester; Pauline Luijnenburg-Kroes, secretaris; Tom Jongeling, bestuurslid en Commissie Natuur; Nynke de Vries, bestuurslid en Commissie Natuur. Reglementair aftredend zijn: Nicole Bakker (niet herkiesbaar), Elles van der Helm-Mulder, Nynke de Vries. Voorstel bestuur: Teo Wams kiezen als nieuwe voorzitter, Elles en Nynke herkiezen in hun huidige functie.

Teo Wams stelt zich voor: “Samen met Marja woon ik sinds 23 jaar met veel plezier aan de Kadoelenweg. Onze zoons Hidde en Sjoerd groeiden er op. Ik ben bioloog van opleiding en werk bij Natuurmonumenten. Geen wonder dus dat met name de natuurwaarde (weidevogels!) en landschappelijke kwaliteit van de Wilmkebreekpolder me enorm boeien. Deze groene oase moet behouden blijven en liefst nog in kwaliteit verbeteren! Hieraan hoop ik als voorzitter van onze vereniging te kunnen bijdragen.“

 1. Verslag algemene activiteiten
           Dijkversterking, Integrale Landschapskaart en Groenvisie (klik hier)
 2. Verslag Commissie Natuur
           Weidevogels 2019 en 2020 (klik hier)
           Predatieonderzoek 2019 en 2020 (klik hier)
           Vogelatlas Amsterdam (klik hier)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/ledenraadpleging-2020/