Flora en Fauna

Lepelaars

Lepelaars in de Wilmkebreek

De Wilmkebreekpolder wordt beheerd als natte natuur en is een tehuis voor veel zeldzame weidevogels zoals grutto, tureluur, kievit, watersnip, bokje, scholekster en bergeend, die er broeden en fourageren. Ook zijn er regelmatig lepelaar, ooievaar, reiger, aalscholver en talloze andere vogels te zien. Behalve vogels zijn in de polder de meest prachtige vlinders en andere dieren te vinden. De vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder heeft een werkgroep Veldwerk opgericht onder de bezielende leiding van Thijs Knol, veldbioloog, om de vinger aan de pols te houden en te inventariseren wat er aan flora en fauna voorkomt in de Wilmkebreek en hoe deze soortenrijkdom beschermd en bevorderd kan worden.

Zie de rapporten voor de jaarlijkse inventarisaties  van de Fora en Fauna van de Wilmkebreekpolder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/flora-en-fauna/

Vogels

Er broeden en fourageren veel weidevogels in de Wilmkebreekpolder. Wilt U bijdragen aan de bescherming van de Wilmkebreek – geef dan uw waarnemingen door op http://www.waarneming.nl, locatie Amsterdam spatie – spatie Wilmkebreek. Op de Landsmeerderdijk staat een bankje, waar je prachtig uitzicht hebt. Neem een verrekijker en een vogelboekje mee, bijvoorbeeld de ANWB …

Insecten en spinnen

Zespotigen in en om de Wilmkebreekpolder

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder is sinds 2010 actief. Een van de doelstellingen van deze commissie is om de natuurwaarde van de polder te verhogen en dat is ook gelukt. Door ondersteuning van het agrarisch natuurbeheer en bescherming van de weidevogels is de …

Vlinders

Wat informatie over dagvlinders en nachtvlinders:

Klasse Arthropoda – Geleedpotigen Onderklasse Insecta – Insecten Orde Lepidoptera – Vlinders of Schubvleugeligen Uitleg gegeven door de Vlinderstichting (http://www.vlindernet.nl): De vlinders in Nederland zijn ingedeeld in dagvlinders en nachtvlinders. Afgaand op deze namen lijkt het alsof ze simpel uit elkaar te houden zijn, maar dat is niet altijd …

Overige dieren

Noordse Woelmuis

Er is onderzoek gaande naar het voorkomen van de Noorse Woelmuis. Hij is gesignaleerd in de Kadoelenbreek. De vraag is of hij zijn snuitje ook vertoont in de Wilmkebreek.

Op de site van de de zoogdiervereniging is meer informatie te vinden:

https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/noordse-woelmuis

Van de website: http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/museumkennis/i001055.html

De Noordse woelmuis trok, op de vlucht …