Ledenvergaderingen

Verenigingsbijeenkomst in het clubhuis van de volkstuinenpark "de Bongert"

Algemene Ledenvergadering in het clubhuis van volkstuinencomplex “de Bongerd”.

Vanwege de voortdurende dreiging van het Corona-virus en de van kracht zijnde beperkende maatregelen van de Nederlandse overheid, heeft de Vereniging in 2020 geen Algemene Ledenvergadering gehouden. In plaats daarvan heeft de Vereniging een ledenraadpleging georganiseerd via de website. Op de bijzondere bestuursvergadering van 14 september 2020 zijn de binnengekomen reacties van de leden besproken. Nicole Bakker heeft als voorzitter afscheid genomen van het bestuur. Haar opvolger is Teo Wams. Twee andere leden van het bestuur Elles van der Helm-Mulder en Nynke de Vries zijn in hun functie herbenoemd. De presentaties die zouden worden gehouden op de ALV 2020, zijn ter informatie op de website geplaatst. Klik op een onderwerp om de presentatie te bekijken (financiën, dijkversterking, weidevogels, predatie, vogelatlas).

Het verslag van de ledenraadpleging 2020 is hieronder te lezen.

Verslag ledenraadpleging 2020

 

De Algemene Ledenvergadering van 2019 vond plaats op 15 april, zoals gebruikelijk in het verenigingsgebouw van volkstuincomplex De Bongerd. De financiën zijn besproken, twee leden van het bestuur zijn herbenoemd, en de Commissie Natuur heeft een presentatie gegeven over het werk van vorig en dit jaar. Na de pauze is het ontstaan en de ontwikkeling van de polder vanuit de vroegste geschiedenis toegelicht.

Notulen ALV 15 april 2019

De Algemene Ledenvergadering van 2018 vond plaats op 16 april in het clubhuis van volkstuincomplex De Bongerd. Aan de orde kwamen o.a. de financien van de vereniging, herbenoeming van twee leden van het bestuur, de actuele situatie rond de polder, en activiteiten van de Commissie Natuur. Het verslag van de vergadering en de presentatie van de Commissie Natuur staan onder de links:

Notulen ALV 16 april 2018         Presentatie Natuurcie

De Algemene Ledenvergadering van 2017 vond plaats op 10 april in het clubhuis van volkstuincomplex De Bongerd. Aan de orde kwamen o.a. de financien van de vereniging, herbenoeming van twee leden van het bestuur, woningbouw op het voormalige Kiekensterrein, versterking van de Landsmeerderdijk, en activiteiten van de Commissie Natuur en Commissie Cultuurhistorie. Het verslag van de vergadering staat onder de link:

Notulen ALV 10 april 2017

De Algemene Ledenvergadering van 2016 vond plaats op 22 juni in het clubhuis van volkstuincomplex De Bongerd. Het verslag van de vergadering staat onder de volgende link:

Notulen ALV 22 juni 2016

In 2015 vond de Algemene Ledenvergadering plaats op 23 september. De belangrijkste onderwerpen waren: financiele stand van zaken van de vereniging, verslag van de Commissie Cultuurhistorie, verslag van de Commissie Natuur, en woningbouwplannen voor het Kiekensterrein. De notulen van de vergadering staan hier:

Notulen ALV 23 sept 2015

Op de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2014 is het bestuur vernieuwd. De Commissie Natuur heeft verslag gedaan van haar activiteiten. Het verslag van de ledenvergadering staat onder de volgende link:

Notulen ALV 15 okt 2014

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2013 is verteld hoe de inspraak bij het nieuwe bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III is verlopen en welk resultaat de vereniging heeft behaald. De betreffende powerpoint presentatie is te zien door te klikken op onderstaande link:

ALV9okt13.pdf

Een jaar eerder, op de ledenvergadering van 28 nov. 2012, is ingegaan op de inspraakprocedure bij de vernieuwing van het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanertwerf III en op de door de vereniging gestelde doelen van de inspraak. De betreffende presentatie is in te zien door te klikken op onderstaande link:

Presentatie Voorontwerp Bestemmingsplan Kadoelen Oost III.pdf