Laatste vogeltelling dit seizoen

Afsluitende vogeltelling op vrijdag 1 juli, 13:00u

Na een week met Hollands zomerweer en flinke buien afgelopen nacht hebben we vandaag, vrijdag 1 juli, op verschillende percelen (‘Gele Weidje’, ‘2e Molenstuk’ en ‘Kleine Stukje’) een inventarisatie uitgevoerd van de daar groeiende grassen en planten. Ook hebben we zo goed mogelijk een overzicht proberen te krijgen van de waterbeestjes in de sloten bij die percelen. De resultaten van deze inventarisaties zullen later, in het jaarrapport, bekend worden gemaakt.

Tegelijkertijd hebben we goed gekeken naar de nog resterende vogels in de polder. Het broedseizoen loopt ten einde en veel vogels hebben inmiddels, al dan niet met hun vliegvlugge jongen, de polder verlaten. Het gras en de overige planten in de polder worden steeds hoger, waardoor het minder aantrekkelijk wordt voor de vogels om te blijven. Ook zoeken veel vogels rustige gebieden op om hun versleten verenpak te gaan ruien.

In de afgelopen week zijn er weer veel waarnemingen doorgegeven. Op 27 juni meldt een buurtbewoner aan de Kadoelenweg dat een Merel-paar er uiteindelijk in is geslaagd om 2 jongen groot te brengen; ook meldt hij dat er veel rupsen van de Kleine Vos te vinden zijn op de Brandnetels op het talud van de Landsmeerderdijk; op 28 juni stuurt hij een foto in van een Witte Tijger (een nachtvlinder) op een plant in zijn tuin; op 28 juni wordt door een bewoner aan de Landsmeerderdijk melding gemaakt van een Grutto-paar met 3 halfwas jongen op perceel ‘Kleine Schouwstuk’; een verrassende waarneming omdat tijdens de afgelopen telling van 26 juni nog slechts één paar werd gezien met een (bijna) vliegvlug jong; de dagen erna wordt het betreffende Grutto-paar regelmatig in de noordwesthoek van de polder in actie gezien tegen kuikenrovers zoals de Zwarte Kraai en, sinds kort ook, de Bruine Kiekendief; op 29 juni wordt het mannetje van de Bruine Kiekendief gezien (eerder kwam steeds het vrouwtje langs); op 1 juli wordt in de noordwesthoek een waakzame Tureluur gezien op een hekpaal.

Vandaag zien we in de noordwesthoek van de polder tijdens de inventarisatie op perceel ‘Gele Weidje’ een alarmerend Grutto-paar, een alarmerende Tureluur, een Scholekster-paar, een tweetal waakzame Kieviten op perceel ‘Bouwland’, en twee alarmerende Bergeenden-paren (in de nabije sloten zwemmen hun al vrij grote jongen, 4 en 7 stuks). Er lopen in dit deel van de polder dus nog jongen van Kievit, Grutto en Tureluur. Voor Grutto is dit het 2e paar met grote jongen. Het Grutto-paar met één vliegvlug jong, dat we vorige week nog zagen, heeft kennelijk de polder al verlaten. In de zuidhoek van de polder lijken nu vrijwel alle vogels weggetrokken te zijn. In de polder zit hier en daar nog een groepje Grauwe Ganzen met hun jongen; ook zijn er nog enkele Meerkoeten, Waterhoenen en plukjes Wilde Eenden en Krakeenden te vinden in de sloten.

Boven het talud van de Landsmeerderdijk vliegen verschillende soorten vlinders. We zien Gehakkelde Aurelia, Atalanta, Bruin Zandoogje en Groot Koolwitje. Eerder zagen we in het gras van perceel ‘2e Molenstuk’ een prachtig blauw gekleurde Keizerlibel op een grashalm zitten.

Boven de polder vliegen veel Boerenzwaluwen met pas uitgevlogen jongen, we tellen er in totaal 17. De dichtstbijzijnde broedkolonie van de Boerenzwaluwen is te vinden in een open deel van de paardenmanege net buiten de snelwegring. Wat verder weg, bij de boerderij van boer Harry aan de van Beekstraat in Landsmeer, zit een grote kolonie Boerenzwaluwen in de stal van de dikbilkoeien. Bij een bezoek op 3 juli zien we nog enkele jongen in sommige van de vele nesten, maar de meeste jongen zijn al uitgevlogen. Onder de overstekende dakrand van het woonhuis zit een tiental nesten van de Huiszwaluw; hier wordt nog af en aan gevlogen, dus deze jongen zijn nog niet uitgevlogen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2022/07/laatste-vogeltelling-dit-seizoen/