Resultaat van de weidevogeltelling op 14 april

De website werkt op het ogenblik niet naar behoren. Daarom deze keer geen pdf die in een apart venster wordt geopend, maar alle tekst in het nieuwsbericht. Commissie Natuur.

 

Telling op zondag 14 april, 13:00u

Gisteren was het erg koud, want er stond een gure wind uit het noordoosten, en er werden buien voorspeld. Daarom doen we de waarnemingen vandaag. De lucht is helder, de zon schijnt, maar er staat nog steeds een straffe noordoosten wind. De temperatuur ligt rond 8oC. Afgelopen twee nachten vroor het licht. In de loop van de week gaat de temperatuur gelukkig omhoog. 

De resultaten van de telling zijn als volgt:

Kievit 70; 32 bezette nesten; 10 kuikens Krakeend 10 Bergeend 16
Grutto 8; 4 bezette nesten Wilde Eend 11; 7 kuikens Nijlgans 2
Tureluur 14   Grauwe Gans 107; 82 kuikens
Scholekster 7; 2 bezette nesten Wintertaling 2  
Meerkoet 14; 3 bezette nesten Watersnip 7 Blauwe Reiger 1
Waterhoen 4 Boerenzwaluw 2  
  Witte Kwikstaart 4  
  Graspieper 3  

NB: Het aantal kuikens is veelal groter dan waargenomen, want de meeste kuikens weten zich goed schuil te houden

 

Naast deze soorten tellen we: Zwarte Kraai 14, Kauw 22, Ekster 4, en Houtduif 51. Verder zien we groepjes foeragerende Spreeuwen. De Kraaien en Kauwen zijn jammer genoeg nog niet naar hun broedplaatsen weggetrokken. De Kieviten zijn echter bloedfanatiek in het wegjagen van het kraaienvolk, nu de eerste kuikens rond lopen. We zien vandaag net als bij de vorige telling, geen meeuwen, maar afgelopen week vlogen zo nu en dan wel Kleine Mantelmeeuwen boven de polder.

Zoals we vorige week verwachtten zien we vandaag de eerste Kievit-paren met jonge kuikens. Vanwege de harde wind blijven de kuikens graag in de diepe drainage-greppels. Daar zijn ze, wanneer je met de scope precies in het verlengde van de greppels gaat staan, goed zichtbaar, althans wanneer ze bewegen. Gelukkig is het droog, dus koelen ze niet zo snel af. Ook de komende dagen wordt er hier geen regen verwacht.

De 4 Grutto-paren zijn nu allemaal aan het broeden geslagen; ze hebben hun nest op de percelen ‘Duizend Roed’ en ‘Rijstuk’ gemaakt. Deze twee percelen zijn nu al jaren achtereen favoriet bij de Grutto’s. Er blijkt uit dat deze weidevogels bijzonder plaatstrouw zijn. Hoewel het gras nog niet zo lang is zie je de broedende Grutto’s niet, tot aan het moment dat even een oranje kopje verschijnt tussen de halmen. Mogelijk lopen volgend weekeinde de eerste Grutto-paren rond met kuikens.

De Tureluurs zijn wellicht ook al hier en daar tot broeden overgegaan, maar we zien nergens nesten. De vogels die we in beeld krijgen scharrelen in de slootkanten. Het ziet er vredig uit; de territoria lijken te zijn verdeeld.

De Scholekster broedt inmiddels op 2 plaatsen. We tellen in totaal 7 adulte vogels, dus misschien zijn er 4 paren in de polder (vorige week zagen we 3 paartjes, maar de weken er voor zagen we vaak 8 à 10 adulte vogels).

Langs de kwelsloot langs de dijk zien we een 3e Meerkoeten-nest. In totaal zien we verspreid door de polder 14 vogels, dus er zullen meer nesten zijn. De Waterhoenen hebben een territorium bij de randsloot langs de Van Zeggelaarstraat en een territorium in de sloot naar ‘Klein Kadoelen’.

Van de eendensoorten zien we Krakeend (een 5-tal paartjes, verspreid door de polder), Wilde Eend (op twee plaatsen moedereenden met kuikens), en Wintertaling (1 paartje dommelend op de slootkant). Het aantal Bergeenden lijkt te zijn toegenomen: we tellen er vandaag 16, maar wellicht hebben we enkele Bergeenden dubbel geteld, want ze bewegen nogal door de gehele polder in hun onderlinge territorium- en partner-gevechten. Ze broeden nog niet.

Het aantal kuikens van de Grauwe Gans is de afgelopen week flink toegenomen: we tellen er nu in totaal 82 (mogelijk hebben we er ook nog een paar over het hoofd gezien). De komende tijd zullen meer ganzenkuikens uit het ei kruipen, want op veel plaatsen zitten nog broedende stelletjes.

Op twee plaatsen zien we Watersnippen foerageren; we zien er in totaal 7. Ze zijn dus nog niet doorgetrokken naar hun broedgebieden. Ook zien we op twee plaatsen een paartje Witte Kwikstaart met hun karakteristieke ren-vlieggedrag bij het vangen van insecten. Verrassend is verder dat een 3-tal Graspiepers in de diepe drainagegreppels van perceel ‘Anderhalf Morgen’ aan het foerageren is. Boven de polder horen we het gekwetter van Boerenzwaluwen; het zijn er minstens 2. Deze soort is dus ook weer terug. Voor de polder is het de eerste waarneming dit jaar.

We zien 1 Haas lopen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/04/resultaat-van-de-weidevogeltelling-op-14-april/