ANBI

ANBI dossier

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder wil bij de Belastingdienst de ANBI status aanvragen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder zet zich geheel in voor het behoud van de Wilmkebreekpolder en voldoet hiermee aan de belangrijkste eis van de Belastingdienst.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

 

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens van de organisatie publiceren:

– Naam etc.:

 • Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
 • secretariaat: Hertzogstraat 8, 1092 VT, Amsterdam
 • e-mail: secretariaat@wilmkebreekpolder.nl
 • website: www.wilmkebreekpolder.nl
 • Kamer van Koophandel nummer: 40539535

– Doelstelling Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder:

 • De vereniging heeft ten doel het behoud van de Wilmkebreekpolder te Amsterdam in onbewoonde staat.

– De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Mobilisatie en organisatie van de omwonenden van de Wilmkebreekpolder;
 • Als gesprekspartner optreden richting Bestuurscommissie Amsterdam-Noord en/of Gemeenteraad Amsterdam aangaande alle ontwikkelingen betreffende de Wilmkebreekpolder;
 • Scherp volgen van ontwikkelingen, plannen en besluiten betreffende gebieden die direct grenzen aan de Wilmkebreekpolder en die mogelijk van invloed zijn op het bestemmingsplan van de polder;
 • Scherp volgen van ontwikkelingen, plannen en besluiten betreffende gebieden waarvan de reikwijdte direct het bestemmingsplan van de Wilmkebreekpolder beïnvloedt.

– Hoofdlijnen van het beleidsplan:

 • Het belangrijkste doel van de vereniging is het in stand houden van de Wilmkebreekpolder zoals deze nu is. Hiertoe worden de ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen nauwlettend in de gaten gehouden en zet de vereniging zich in voor de unieke natuurwaarden en cultuurhistorische waarden van de Wilmkebreekpolder.

– Bestuur:

 • Nicole Bakker: voorzitter – Commissie Cultuurhistorie
 • Elles van der Helm: penningmeester
 • Pauline Luijnenburg-Kroes: secretaris
 • Tom Jongeling: bestuurslid – Commissie Natuur
 • Nynke de Vries: bestuurslid – Commissie Natuur

– Beloningsbeleid:

 • Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed op basis van declaraties.

– Jaarverslag 2015:

– Financiële verantwoording 2015: